ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
TERRORISM FINANCING: NEW CHALLENGES AND THREATS TO STATE SECURITY, DIRECTIONS FOR IMPROVING PUBLIC ADMINISTRATION
 
Creator Грабчук, О.В.
Супрунова, І.В.
 
Subject державне управління
фінансування тероризму
крипто валюта
цифрова валюта
DarkNet
public administration
terrorist financing
cryptocurrency
digital currency
DarkNet
 
Description Під впливом сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій розширюються способи фінансування тероризму. Встановлено, що для розробки дієвих заходів та інструментів виявлення нових загроз необхідне ґрунтовне вивчення таких схем та способів. Метою дослідження є розкриття особливостей DarkNet, криптовалюти та їх впливу на державну безпеку, що стане основою для удосконалення державного управління протидією фінансуванню тероризму. В статті розкрито напрями використання DarkNet для терористичних цілей. Особливу увагу приділено фінансуванню тероризму через DarkNet з використанням в якості платіжного засобу криптовалюти. Охарактеризовано криптовалюту та її переваги з двох сторін – як сучасний платіжний засіб (відсутність комісії за здійснення переказів між країнами; обмежений обсяг випуску; доступність в будь-який момент часу) та як інструмент відмивання грошей, джерело фінансування тероризму (відсутність регулювання емісії; анонімність; недостатній рівень безпеки збереження; складність контролю переказів). Враховуючи наведені переваги та їх вплив на економіку, держава визначає статус криптовалюти на своїй території. Наведені приклади використання криптовалюти в світі з метою фінансування тероризму. Встановлено, що для України, як лідера в світі за використанням цифрової валюти, необхідне чітке закріплення її правового статусу та встановлення обмежувальних правових норм для протидії несприятливим явищам. Це дозволить врегулювати її використання в господарській діяльності та створить умови для боротьби правоохоронних органів із залученням цифрових валют в злочинній діяльності. Обґрунтована нагальна потреба у розробці нових методів та заходів для відстеження та аналізу використання терористами DarkNet. Частина заходів повинна бути пов’язана з пошуком програмного забезпечення, що дозволить покращити каталогізацію глибоких веб-сайтів.
Modern information and computer technologies are expanding the ways of financing terrorism. It is established that the development of effective measures and means of identifying new threats requires a careful study of such schemes and methods. The aim of the study is to reveal the features of DarkNet, cryptocurrencies and their impact on national security, which will be the basis for improving public administration in the fight against terrorist financing. The article reveals the directions of using DarkNet for terrorist purposes. Particular attention is paid to the financing of terrorism through DarkNet using cryptocurrency as a means of payment. Cryptocurrency and its benefits are described in two ways - as a modern means of payment (no commission for transfers between countries; limited issue; availability at any time) and as a tool for money laundering, a source of terrorist financing (lack of regulation; anonymity; insufficient security). storage, the complexity of transmission management). Given the above advantages and their impact on the economy, the state determines the status of cryptocurrency in its territory. Examples of the use of cryptocurrency in the world to finance terrorism are given. It is established that Ukraine, as a world leader in the use of digital currency, needs a clear consolidation of its legal status and the establishment of restrictive legal norms to combat adverse events. This will regulate its use in economic activities and create conditions for law enforcement agencies to combat the involvement of digital currencies in criminal activities. There is an urgent need to develop new methods and measures to track and analyze the use of DarkNet by terrorists. Some activities need to be related to finding software that will improve the cataloging of deep websites.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2020-11-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/326
 
Source Science Notes of KROK University; No. 3 (59) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 236-242
Вчені записки Університету «КРОК»; № 3 (59) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 236-242
2663-2209
2307-6968
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/326/365
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library