СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ
THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN THE CONTEXT OF HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
 
Creator Денисенко , М.П.
Бреус, С.В.
 
Subject туризм
готельний бізнес
управління готельним бізнесом
доходи від міжнародного туризму
економічний розвиток держави
tourism
hotel business
hotel business management
revenues from international tourism
economic development of the state
 
Description У статті досліджено роль та значення туризму як важливого стратегічного сектора економіки, що стимулює розвиток елементів інфраструктури, зумовлює збільшення доходної частини бюджету та має широкі можливості для залучення іноземної валюти і різного роду інвестицій, сприяє диверсифікації економіки у результаті утворення обслуговуючого індустрію туризму сектору економіки. Визначено та обґрунтовано тенденції, які узагальнено характеризують сучасний стан цієї сфери та справляють влив на економічний розвиток країн світу загалом та готельний бізнес, зокрема. Так сфера міжнародного туризму характеризується нестабільною динамікою збільшення кількості туристів, однак в цілому та серед країн, які є найпопулярнішими серед туристів та перерозподілом доходів від міжнародного туризму, що свідчить про перерозподіл світових грошових потоків від країн, які традиційно користувались попитом у туристів до менш традиційних туристичних центрів. Мета статті полягає у дослідженні взаємозв’язку та впливу доходів від туризму на економічний розвиток країн світу. Проведено поглиблений аналіз, який свідчить про нестабільне збільшення ВВП країн світу та незначну залежність ВВП країн від розвитку туристичної сфери і як результат, збільшення кількості туристів та доходів країн світу від міжнародного туризму. Доповнено дослідження шляхом визначення питомої ваги доходів від міжнародного туризму у ВВП загалом та країн світу, найпопулярніших серед туристів, що свідчить про її зменшення, що можна було б вважати умовно позитивною тенденцією, адже це може призвести за інших рівних умов до підвищення конкурентоспроможності світових економік та стимулювати розвиток інфраструктури країн і загалом, у перспективі, – до підвищення рівня розвитку їх економік за рахунок акумуляції зусиль та перенаправлення коштів на розвиток й збереження туристичних центрів, але в сучасних умовах розвитку світової економіки це справляє негативний вплив на розвиток туристичної сфери як світу в цілому, так і країн, зокрема, найпопулярніших серед туристів. Розглянуто вплив поширення пандемії коронавірусу на розвиток туристичної сфери загалом та її інфраструктури, зокрема готельного бізнесу й зроблено висновок, що в сучасних умовах готельний бізнес переживає складні часи, що обумовлено, зокрема нарощуванням обсягів пандемії, спричиненою коронавірусною інфекцією. Зроблено висновок, що підвищення ефективності готельної сфери потребує здійснення суттєвих змін в концепцію управління готельним бізнесом.
The article examines the role and importance of tourism as an important strategic sector of the economy, which stimulates the development of infrastructure, increases the revenue side of the budget and has ample opportunities to attract foreign currency and various investments, promotes economic diversification through the formation of the tourism sector. The tendencies which generalize the current state of this sphere and influence the economic development of the world in general and the hotel business in particular are identified and substantiated. Thus, the sphere of international tourism is characterized by unstable dynamics of increasing the number of tourists, but in general and among the countries that are most popular among tourists and the redistribution of income from international tourism, indicating a redistribution of world cash flows from countries traditionally in demand to less traditional tourists. centers. The purpose of the article is to study the relationship and impact of tourism revenues on the economic development of the world. An in-depth analysis was conducted, which shows an unstable increase in GDP of the world and a slight dependence of GDP on the development of tourism and, as a result, an increase in the number of tourists and incomes of the world from international tourism. The study was supplemented by determining the share of revenues from international tourism in GDP in general and in the world, the most popular among tourists, which indicates its decrease, which could be considered a relatively positive trend, as it could lead to other competitive conditions to increase the competitiveness of world economies and to stimulate the development of infrastructure of countries and in general, in the long run - to increase the level of development of their economies through the accumulation of efforts and redirection of funds for the development and preservation of tourist centers, but in today's world economy it has a negative impact on tourism. , and countries, in particular, the most popular among tourists. The impact of the spread of the coronavirus pandemic on the development of tourism in general and its infrastructure, in particular the hotel business, is considered and it is concluded that in modern conditions the hotel business is going through difficult times due to the growing pandemic caused by coronavirus infection. It is concluded that improving the efficiency of the hotel industry requires significant changes in the concept of hotel business management.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2020-11-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/319
 
Source Science Notes of KROK University; No. 3 (59) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 105-110
Вчені записки Університету «КРОК»; № 3 (59) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 105-110
2663-2209
2307-6968
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/319/347
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library