СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЯК РЕКЛАМНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЯК РЕКЛАМНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
SOCIAL PROJECT AS ADVERTISING TECHNOLOGY OF PUBLIC AUTHORITIES
 
Creator Левченко, А.В.
Пуліна, Т.В.
 
Subject соціальний проект
реклама
рекламна технологія
органи публічної влади
social project
advertising
advertising technology
public authorities
 
Description В статті досліджується проблеми використання соціальних проектів як рекламної технології в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Визначено сутність соціальних проектів та особливості їх використання в рекламних кампаніях органів публічної влади. Визначено, що фактором ефективного використання соціального проекту як рекламної технології в публічному управлінні є довіра громадян до представників та, відповідно, органів державної влади та місцевого самоврядування. Визначено, що фактором ефективного використання соціального проекту як рекламної технології в публічному управлінні є довіра громадян до представників органів державної влади та місцевого самоврядування. Також визначено, що рекламні технології в сфері публічного управління можуть бути успішними лише за умов застосування комплексного підходу, що не дуже притаманно вітчизняним рекламним кампаніям в сфері публічного управління. Не зважаючи на це, можна побачити, що у вітчизняних органах влади, так само, як і в зарубіжних, проекти соціального характеру здійснюються в більшості випадків за рахунок власних комунікаційних ресурсів. Визначено сфери застосування соціальних проектів є, а саме: політичні технології; державне та муніципальне управління; фандрайзинг; розвиток «локальних спільнот»; корпоративний PR і реклама; бізнес-планування, формування іміджу компанії. Визначено, що в сучасних умовах підтримка та реалізація соціальних проектів є для засобом формування бренду організацій, налаштування потенційних споживачів на позитивне ставлення. Визначено, що ефективні соціальні проекти реалізуються на основі сучасних технологій управління соціальними інвестиціями, чітко визначених організаційних стандартів, включаючи процедури відбору проектів для фінансування, моніторингу за ходом їх реалізації і оцінки кінцевих результатів. Вони припускають контрактні відносини, зокрема, укладення договорів на надання цільового фінансування з виконавцями соціальних програм, часто використовують конкурсні механізми. Ще одна примітна риса – тісні контакти з громадянським суспільством, залучення експертів, партнерів за програмами вітчизняних і міжнародних некомерційних організацій.
The article examines the problems of using social projects as an advertising technology in the activities of state authorities and local self-government. The essence of social projects and the peculiarities of their use in advertising campaigns of public authorities have been determined. A social project can be defined as a project implemented in various spheres of life of the state and society, the result of which is a change of the social actor, object, process or phenomenon towards the best activity mode of the future. It has been determined that the main factor of effective use of a social project as an advertising technology in public administration is the trust of citizens in representatives and, accordingly, in public authorities and local self-government. Analysis of domestic and foreign experience of advertising technologies of public authorities and local governments states that advertising technologies in public administration can be successful only if a comprehensive approach us used, which is not typical for Ukraine. Nevertheless, in most cases Ukrainian public bodies, as well as foreign ones, provide social projects at the expense of their own communication resources. Effective social projects are usually implemented on the basis of modern social investment management technologies, defined organizational standards, including procedures for selecting projects for funding, monitoring the progress of their implementation and evaluation of the final results. They involve contractual relations, in particular, the conclusion of agreements for the provision of targeted funding with the executors of social programs, often using competitive mechanisms. Another notable feature is close contacts with civil society, involvement of experts, partners in programs of Ukrainian and international non-profit organizations. Government agencies / public bodies can implement both their own social projects and programs of partnership with business representatives, programs of partnership with NGOs, programs of cooperation with professional associations, as well as information cooperation with the media. Government agencies / public bodies implement social projects according to their activity specific, the size of the organization and the expectations of priority stakeholders.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2020-11-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/315
 
Source Science Notes of KROK University; No. 3 (59) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 67-73
Вчені записки Університету «КРОК»; № 3 (59) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 67-73
2663-2209
2307-6968
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/315/343
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library