From Native-speaker Likeness to Self-representation in Language: Views from the Acquisition of Japanese Transitive and Intransitive Verbs

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title From Native-speaker Likeness to Self-representation in Language: Views from the Acquisition of Japanese Transitive and Intransitive Verbs
Od ideala ciljnega jezika do raznolikosti izražanja: izkušnje usvajanja japonskih prehodnih in neprehodnih glagolov
 
Creator Ito, Hideaki
 
Subject Transitive and intransitive verbs
discriminative knowledge
pragmatic choice
cultural literacy
diversity
prehodni in neprehodni glagoli
diskriminativno znanje
pragmatična izbira
kulturna opismenjenost
raznolikost
 
Description This study considers the degree to which a language user’s own will is recognized in language education. It also looks at the use of Japanese transitive and intransitive verbs to reexamine the differentiation between language use that is native-like, and language use that is representative of the learner’s self. The reexamination indicates that shifting previous approach to a more usage-centric acquisition process can create opportunities for language users to make expressive choices focused on what they wish to say. This shift may be accomplished by introducing backward design and critical pragmatics into teaching practices, thereby enabling the pursuit of self-representing language use, and prompting individuality in each learner without binding the learner solely to linguistic rules.
Raziskava obravnava stopnjo prepoznavanja lastne volje uporabnika jezika pri jezikovnem izobraževanju. Obenem proučuje uporabo japonskih prehodnih in neprehodnih glagolov in ugotavlja njune razlike v jezikovni rabi, predvsem razlike, ki nastanejo med ciljnim jezikom in jezikom učečega. Ugotovitve nakazujejo, da lahko sprememba k pristopu, ki je bolj osredotočen na pragmatično-usmerjeni učni proces, pripomore k izboljšani izraznosti lastne volje učečega. To spremembo je moč doseči z uvedbo t.i. retroaktivne metode (angl. backward design) in kritične pragmatike v učni proces, s čimer učečemu omogočimo samoevalvacijo uporabe jezika in spodbujamo njegovo individualnost, ne da bi ga vezali zgolj na jezikovna pravila.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2021-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9839
10.4312/ala.11.1.25-36
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 11 No 1 (2021); 25-36
Acta Linguistica Asiatica; L. 11 Št. 1 (2021); 25-36
2232-3317
10.4312/ala.11.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9839/9325
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9839/9332
 
Rights Copyright (c) 2021 Hideaki Ito
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library