On the Power of Some Nonparametric Isotropy Tests

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title On the Power of Some Nonparametric Isotropy Tests
Moc wybranych nieparametrycznych testów izotropii
 
Creator Szymoniak-Książek, Krzysztof
 
Subject isotropy
anisotropy
significance tests
izotropia
anizotropia
testy istotności
C15
 
Description In this paper, properties of nonparametric significance tests verifying the random field isotropy hypothesis are discussed. In particular, the subject of the conducted analysis is the probability of rejecting the null hypothesis when it is true. A potential significant difference of empirical rejection probability from the assumed significance level could distort the results of statistical inference. The tests proposed by Guan, Sherman, Calvin (2004) and Lu, Zimmerman (2005) are considered. A simulation study has been carried out through generating samples from a given theoretical distribution and repeatedly testing the null hypothesis. Isotropic distributions are considered, among others, those based on a multidimensional normal distribution. The main aim of the paper is to compare both considered nonparametric significance tests verifying the random field isotropy hypothesis. For this purpose, the empirical rejection probabilities for both tests have been calculated and compared with the assumed significance level.
W artykule zbadano własności wybranych nieparametrycznych testów istotności, weryfikujących prawdziwość hipotezy o izotropii pola losowego. Przedmiotem analiz było w szczególności prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy zerowej w przypadku, gdy jest ona prawdziwa. Ewentualna znaczna różnica empirycznego prawdopodobieństwa odrzucenia od zakładanego poziomu istotności testu mogłaby świadczyć o zniekształceniu wyników wnioskowania statystycznego. Testy, które rozważono w badaniu, to testy zaproponowane przez Guana, Shermana i Calvina (2004) oraz Lu i Zimmermana (2005). W artykule przeprowadzono symulację polegającą na wygenerowaniu ciągów realizacji pola losowego o zadanym rozkładzie teoretycznym, dla których testowano hipotezę zerową stanowiącą o izotropii. Rozważano procesy izotropowe – między innymi oparte na wielowymiarowym rozkładzie normalnym. Głównym celem artykułu było porównanie obu rozważanych nieparametrycznych testów istotności, weryfikujących hipotezę izotropii pola losowego. W tym celu wyznaczono empiryczne prawdopodobieństwa odrzuceń dla obu testów i porównano je z zakładanym z góry poziomem istotności.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2020-10-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/6462
10.18778/0208-6018.350.03
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 5 No. 350 (2020); 53-63
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 5 Nr 350 (2020); 53-63
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/6462/8927
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library