The participation of children in social research. Introduction to the issue

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The participation of children in social research. Introduction to the issue
Partycypacja dzieci w badaniach społecznych wprowadzenie do zagadnienia
 
Creator Zalewska-Królak, Aleksandra
 
Subject participation of children in research
agency
child as an active social actor
child research
research with children
forms of participation
participatory tools
childhood studies
new sociology of childhood
partycypacja dzieci w badaniach
sprawstwo
dziecko jako aktywny aktor społeczny
badania dzieci
badania z dziećmi
formy partycypacji
narzędzia partycypacyjne
childhood studies
nowa socjologia dzieciństwa
 
Description The perspective of childhood studies has existed in science since the 1990s. Currently, it is considered as a paradigm. The article concerns one of the assumptions of this theoretical orientation – the participation of children in research. The analysis of the concept includes both positive and critical stances expressed in the subject literature. The text contains an analysis of the main assumptions of childhood studies and their relationship to the participatory approach to research. Moreover, it presents types of participatory research with children, considering the degree of their participation. The article refers to numerous examples of both research and specific techniques applied.
 
Perspektywa childhood studies istnieje w nauce od lat 90. Obecnie uznawana jest za paradygmat. Artykuł dotyczy jednego z założeń tej orientacji teoretycznej – partycypacji dzieci w badaniach. Analiza pojęcia uwzględnia zarówno pozytywne, jak i krytyczne głosy pojawiające się w literaturze przedmiotu. Tekst zawiera analizę głównych założeń childhood studies oraz ich powiązania z partycypacyjnym podejściem do badań. Ponadto prezentuje rodzaje partycypacyjnych badań z dziećmi z uwzględnieniem stopnia uczestnictwa. Artykuł zawiera liczne przykłady zarówno przeprowadzonych badań, jak i konkretnych technik.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9108
10.18778/0208-600X.74.05
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 74 (2020): Chosen Problems in the Process of Building Social Relations; 75-93
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 74 (2020): Chosen Problems in the Process of Building Social Relations; 75-93
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9108/8914
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library