Usefulness of the psychological contract concept: the definition and conceptual considerations

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Usefulness of the psychological contract concept: the definition and conceptual considerations
Użyteczność koncepcji kontraktu psychologicznego – rozważania definicyjne i koncepcyjne
 
Creator Rogozińska-Pawełczyk, Anna
 
Subject psychological contract
employee-employer relations
mutual expectations and obligations
kontrakt psychologiczny
relacje pracownik-pracodawca
wzajemne oczekiwania i zobowiązania
 
Description This paper focuses on the review, analysis and synthesis of literature on the psychological contract. The main purpose of the synthesis in the extensive literature review is to delineate the scope in which interpersonal relations and employment relations can be created in an organisation. The article is part of broader theoretical considerations aimed at exploring and explicating the foundations of the psychological contract as a concept, and at conducting a chronological analysis of its development. Tracing this evolution provides a basis for exploring the significance of psychological contract as a regulator of employment relationships between employers and employees. The analysis and synthesis of the findings constitutes a contribution to efforts aimed at identifying gaps in existing reflection, and indicates implications for future research. To date, no comprehensive attempt has been made to present a systematic chronology and to capture changes in the terminology of psychological contract over the years.
W niniejszej pracy rozważania skupiają się na dokonaniu przeglądu, analizy i syntezy literatury na temat kontraktu psychologicznego. Głównym celem syntezy obszernego przeglądu literatury przedmiotu jest wskazanie zakresu kreowania relacji interpersonalnych i stosunków zatrudnienia w organizacji. Artykuł wpisuje się w nurt teoretycznych rozważań zmierzających do poznania i wyjaśnienia podwalin oraz chronologicznej analizy rozwoju koncepcji kontraktu psychologicznego.
Prześledzenie rozwoju pojęcia kontraktu psychologicznego jest jednym z głównych powodów bliższego poznania znaczenia kontraktu psychologicznego jako regulatora związków zatrudnienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Analiza i synteza uzyskanych ustaleń staje się przyczynkiem do określenia luki w prowadzonych dotychczas rozważaniach i wskazuje implikacje dla przyszłych badań. Jak dotąd ani w literaturze obcojęzycznej, ani tym bardziej w rodzimej nie podjęto kompleksowej próby chronologicznego usystematyzowania i uchwycenia zmian na przestrzeni lat w terminologii kontraktu psychologicznego.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9105
10.18778/0208-600X.74.06
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 74 (2020): Chosen Problems in the Process of Building Social Relations; 95-109
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 74 (2020): Chosen Problems in the Process of Building Social Relations; 95-109
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9105/8911
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library