Communist anniversaries as a symphony of power and science (case study of Bulgaria)

Studia Historiae Scientiarum

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Communist anniversaries as a symphony of power and science (case study of Bulgaria)
Komunistyczne jubileusze jako symfonia władzy i nauki (przypadek Bułgarii)
 
Creator Drzewiecka, Ewelina
 
Subject history of science
science-power
Bulgaria
communism
Cyrillo-Methodian tradition
Bulgarian Academy of Sciences
historia nauki
relacja nauka-władza
Bułgaria
komunizm
tradycja cyrylo-metodejska
Bułgarska Akademia Nauk
 
Description The aim of the paper is to show the interplay between the power and the science in the context of cultural memory. The focus is on the Cyrillo-Methodian anniversaries in Bulgaria in the communist period, and the object of the analysis is the anniversary of 1969. The context relates to the process of development of new historiography and the functionalization of the nation-centric narrative. The main issue discussed is how the Communist Party, as a political institution, and the Bulgarian Academy of Science, as an academic institution, cooperated to establish a new vision of society. The discussion offers an interpretation in the light of the Orthodox concept of the symphony of power perceived as a metaphor of the relation between the secular and the spiritual power.
W artykule zostaje podjęta kwestia relacji między władzą i nauką z punktu widzenia problematyki pamięci kulturowej. Przedmiotem uwagi są jubileusze cyrylo-metodejskie w okresie komunizmu w Bułgarii w kontekście zjawiska funkcjonalizacji narracji narodocentrycznej i rozwoju nowej historiografii narodowej. Postawione zostaje pytanie o to, jak Bułgarska Partia Komunistyczna (jako instytucja polityczna) i Bułgarska Akademia Nauk (jako instytucja naukowa) współpracują w celu zbudowania nowej wizji społeczeństwa. Za szczególny wyraz tej strategii uznany zostaje jubileusz 1969 roku: 1100 lat od śmierci Konstantyna-Cyryla Filozofia (tj. św. Cyryla), 100 lat od powstania Bułgarskiej Akademii Nauk i 25 lat od Rewolucji (tj. przejęcia władzy w Bułgarii przez Partię Komunistyczną). Punktem odniesienia są wystąpienia działaczy partyjnych oraz prace uznanych naukowców (historyków i literaturoznawców), podporządkowane komunistycznej rytualności jubileuszowej i służące wykazaniu bezpośredniego związku między władzami komunistycznymi a dziedzictwem cyrylo-metodejskim. W artykule zaproponowana zostaje interpretacja tej relacji w świetle prawosławnej koncepcji symfonii władzy, traktowanej jako metafora relacji między władzą świecką i duchową.
 
Publisher Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences
 
Date 2017-12-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/SHS.17.012.7713
10.4467/2543702XSHS.17.012.7713
 
Source Studia Historiae Scientiarum; Vol 16 (2017); 303-331
Studia Historiae Scientiarum; Tom 16 (2017); 303-331
2543-702X
2451-3202
 
Language eng
 
Relation https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/SHS.17.012.7713/6777
 
Rights Copyright (c) 2017 Ewelina Drzewiecka
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library