THE FANTASTIC IN THE NOVEL RÚ LÍN WÀI SHǏ OF WU JING ZI

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE FANTASTIC IN THE NOVEL RÚ LÍN WÀI SHǏ OF WU JING ZI
CÁI KÌ TRONG TIỂU THUYẾT NHO LÂM NGOẠI SỬ CỦA NGÔ KÍNH TỬ
 
Creator Điền, Lê Sỹ
 
Subject
Fantastic; “Rú lín wài shǐ”; Wu Jing Zi; Classic novels; China

Cái kì; Nho lâm ngoại sử; Ngô Kính Tử; Tiểu thuyết cổ điển; Trung Quốc
 
Description In classical Chinese literature, the story with satirical content is not only available to Rú lín wài shǐ, but depicts deeply miraculously, gently, discreetly and delicately, only Wu Jing Zi. Rú lín wài shǐ always make readers fascinated, but they are not easily understandable works, because of the writer's sublime and delicate art of satire. The magic element in the novel Rú lín wài shǐ  not only contributes to show the unique artistic style of writer Wu Jing Zi but also shows us his own thinking style, his own "realism" through new perspectives. With the diligence of an artist and the clairvoyance of a thinker, Wu Jing Zi bravely used the "fantastic" as the sharpest and most versatile blade to dissect life's reality. Within the scope of the article, we use the method of analyzing, synthesizing, and systematizing the references to decode the "fantastic" of the Rú lín wài shǐ not in the content of the work but in the domains: "fantastic" can exist in the form or art of  building and constructing works. It was also one of the many ways to find the magic that attracts readers throughout the literary history.
Trong văn học cổ điển Trung Hoa, truyện có nội dung châm biếm không phải đến Nho lâm ngoại sử mới có, nhưng miêu tả sâu sắc đến vi diệu, nhẹ nhàng, kín đáo, tinh vi thì chỉ có Ngô Kính Tử mà thôi. Nho lâm ngoại sử luôn khiến người đọc say mê nhưng không phải là tác phẩm dễ hiểu khi tiếp cận, bởi nghệ thuật châm biếm cao siêu, tinh tế của nhà văn. Yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử không chỉ thể hiện phong cách nghệ thuật độc đáo của nhà văn Ngô Kính Tử mà còn cho ta thấy kiểu tư duy riêng, cách “giải hiện thực” riêng qua cái nhìn mới mẻ đối với những vấn đề thời sự lúc bấy giờ. Bằng sự mẫn tiệp của một nhà nghệ sĩ và tầm tư tưởng thấu thị của một nhà tư tưởng, Ngô Kính Tử đã dũng cảm dùng cái “kì” như một lưỡi dao sắc bén và đa năng nhất để giải phẫu hiện thực cuộc sống. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những tài liệu tham khảo để giải mã yếu tố “kì” của Nho lâm ngoại sử      không phải ở mặt nội dung của tác phẩm mà ở một địa hạt khác: "kì" có thể tồn tại trong hình thức hay nghệ thuật xây dựng và kiến tạo tác phẩm. Đó cũng là một trong nhiều cách tìm ra cái ma lực hấp dẫn người đọc trong suốt trường kì lịch sử văn học.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor
Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương
 
Date 2020-12-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3827
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 227 - 236
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 227 - 236
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3827/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library