EVALUATE REPRODUCTION CAPARCITY OF THAILAND FEMALE BUFFALOW

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EVALUATE REPRODUCTION CAPARCITY OF THAILAND FEMALE BUFFALOW
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA TRÂU CÁI THÁI LAN
 
Creator Hà, Nguyễn Mạnh
Đại, Nguyễn Văn
Pói, Tẩn Thị
 
Subject
Thailand female buffalo; reproductive capacity; first estrus cycle; first service; farrowing interval

Trâu cái Thái Lan; khả năng sinh sản; động dục lần đầu; phối giống lần đầu; khoảng cách lứa đẻ
 
Description Research war carried out on 25 Thailand female buffalo in the Animal Husbandry Research and Development  Center for Mountainous Zone in order to evaluate some  index  of reproductive capacity. Evaluate the growing caparcity of calf by weigh the body weight at: newborn, 3,6,9,12,18 and 24 year month; keep track of manifestation and time of oestrus in female buffalo by clinical symptoms suvey method at time: 6-8 am, 17-18 pm and 21-22 at nigh; determine pregnant of female buffalo after service by keep track to re-oestrus combine antenatal through rectum at day 90 after service. The result shows that: the first estrus cycle is 28.64  year months. The first service is 31.4 year months. The time of pregnant is 314.96 days. The first time to give birth is 41.44 months. The post-partum re-estrus is 89 days. The farrowing interval is 17.4 months. The female Thailand buffalow ussualy estrous at night with clear characteristics. The conceve rate in first service is 72%, the rate of giving birth is 88% and the rate of re-estrus of 2 to 3 month post partum is 60%.
Nghiên cứu được tiến hành trên 25 trâu cái Thái Lan nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Miền núi nhằm mục đích đánh giá một số chỉ tiêu về khả năng sinh sản. Đánh giá khả năng sinh trưởng của nghé bằng phương pháp cân khối lượng nghé ở các thời điểm: sơ sinh, 3, 6, 9, 12, 18, 24 tháng tuổi; theo dõi biểu hiện động dục và thời điểm động dục ở trâu cái bằng phương pháp quan sát triệu chứng lâm sàng vào các khoảng thời gian 6-8 giờ sáng, 17-18 giờ chiều, 21-22 giờ đêm; xác định trâu cái có thai sau phối giống bằng cách theo dõi động dục trở lại kết hợp với khám thai qua trực tràng sau phối giống 90 ngày. Kết quả khảo sát cho thấy: trâu cái Thái Lan có tuổi xuất hiện động dục lần đầu 28,64 tháng tuổi. Tuổi phối giống lần đầu vào 31,40 tháng tuổi. Thời gian mang thai là 314,96 ngày. Tuổi đẻ lứa đầu 41,44 tháng tuổi. Thời gian động dục trở lại sau đẻ 89,00 ngày. Khoảng cách lứa đẻ là 17,40 tháng. Trâu Thái Lan thường động dục ban đêm với các biểu hiện đặc trưng. Tỷ lệ trâu phối giống lần đầu có chửa đạt 72%, tỷ lệ đẻ đạt 88%, tỷ lệ động dục trở lại sau đẻ 2-3 tháng đạt 60%.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3854
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 27-32
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 27-32
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3854/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library