TRAINING ON HANDLING PEDAGOGICAL SITUATIONS TO STUDENTS BY PEDAGOGICAL COMMUNICATION

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title TRAINING ON HANDLING PEDAGOGICAL SITUATIONS TO STUDENTS BY PEDAGOGICAL COMMUNICATION
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN QUA MÔN GIAO TIẾP SƯ PHẠM
 
Creator Thu, Đầu Thị
 
Subject
skill; pedagogical situation; skills in handling pedagogical situations; pedagogical communication; student.
khoa học giáo dục
kỹ năng; tình huống sư phạm; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm; môn Giao tiếp sư phạm; sinh viên.
 
Description Improving the quality of teachers’ training is one of the important solutions contributing to the innovation and development of education in the current context. In order to train a strong team of professional teachers, the pedagogical universities should focus on vocational training activities, forging pedagogical skills for students, including skills to handle pedagogical situations. This article introduces the basics of practicing the pedagogical situation’s handling skills through pedagogical communication. These results are obtained by synthesizing theory and practicing of teaching Pedagogy Communication subject at the TNU- University of Education. The research’s result has identified the content, process, and measures to train students in handling pedagogical situations through pedagogical communication, which contributes to improve the quality of teacher training to meet the requirements of general education.
Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đổi mới và phát triển giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Để đào tạo đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, các trường sư phạm cần chú trọng hoạt động rèn nghề, rèn các kỹ năng sư phạm cho sinh viên, trong đó có kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm. Bài báo này giới thiệu những vấn đề cơ bản về rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm qua môn Giao tiếp sư phạm. Các kết quả thu được nhờ tổng hợp lý thuyết và thực tiễn dạy học môn Giao tiếp sư phạm ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu đã xác định nội dung, quy trình, biện pháp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên qua môn giao tiếp sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor
Đại học Thái Nguyên
 
Date 2020-12-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3826
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 165 - 170
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 165 - 170
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3826/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library