RESEARCH TO GROWING CAPACITY AND SEMEN QUALITY OF LANDRACE AND YORSHIRE IMPORTED FROM USA

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title RESEARCH TO GROWING CAPACITY AND SEMEN QUALITY OF LANDRACE AND YORSHIRE IMPORTED FROM USA
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA LỢN LANDRACE VÀ YORSHIRE NHẬP TỪ MỸ
 
Creator Hà, Nguyễn Mạnh
Tú, Ngô Anh
Quang, Vũ Văn
 
Subject
Landrace boar; Yorshire boar; semen of landrace boar; semen of Yorshire boar; semen quality of Landrace and Yorshire boars

Lợn đực Landrace; lợn đực Yorshire; tinh dịch lợn đực Landrace; tinh dịch lợn đực Yorshire; chất lượng tinh dịch lợn đực Landrace và Yorshire
 
Description Reseach is cary out on 60 growing boars (30 Landrace and 30 Yorshire that is imported from USA) in order to evaluate capacity of grow and 20 adult boars (10 Landrace and 10 Yorshire USA origin) in order to evaluate semen quality. The boars are keeping in Ky Son Station for Research and Development nucleus pig breed – Thuy Phuong Pig Research Center, National Institute of Animal Husbandry. The result of study show that: growing capacity of growing boars Landrace and Yorshire is good. The increasing body weight of Landrace and Yorshire is 887.92 and 868.54 gr/boar/day, backfat thicknes in tern as 11.75 and 11.35 mm, rate of lean meat is 59.22 and 59.53 percent, feed consumption per kg increasing body weight is 2.48 and 2.46 kg. Semen quality of Landrace and Yorshire boars is rather good: the volume of semen in tern as 236.13 and 230.05 ml, the active sperm is 81.25 and 81.05 percent, the sperm concentration is 236.75 and 236.95 million per ml, total sperm progressive mobility per one time semen exploitation is 53.89 and 52.45 billion. The impact of season to semen concentration and VAC characterictic is clear and the other characterictic virtually is not influence. The semen quality of Landrace and Yorshire get tendenciously highest value at Spring.
Nghiên cứu được tiến hành trên 60 lợn đực hậu bị (30 con giống Landrace, 30 con giống Yorkshire nhập từ Mỹ) nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và 20 lợn đực trưởng thành (10 lợn đực Landrace và 10 lợn đực Yorkshire có nguồn gốc Mỹ) nhằm đánh giá phẩm chất tinh dịch. Lợn được nuôi tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Kỳ Sơn, Hoà Bình - Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương - Viện Chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy: khả năng sinh trưởng của lợn đực hậu bị Landrace và Yorkshire là rất tốt. Lợn Landrace và Yorkshire có khả năng tăng khối lượng đạt lần lượt là 887,92 và 868,54 g/con/ngày; dày mỡ lưng đạt lần lượt là 11,75 và 11,35 mm, tỷ lệ nạc đạt 59,22 và 59,53% tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt lần lượt là 2,48 kg và 2,46 kg. Phẩm chất tinh dịch của lợn đực Landrace và Yorkshire tương đối tốt:  thể tích tinh dịch đạt lần lượt là 236,13 và 230,05 ml; hoạt lực tinh trùng đạt 81,25 và 81,05%; Nồng độ tinh trùng đạt 236,75 và 236,95 triệu/ml và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác đạt 53,89 và 52,45 tỷ/lần. Yếu tố giống, mùa vụ ảnh hưởng rõ rệt đến thể tích tinh dịch và chỉ tiêu tổng hợp VAC, còn những chỉ tiêu khác ít bị ảnh hưởng. Chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và Yorkshire có xu hướng đạt giá trị cao nhất vào mùa Xuân.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3846
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 3-7
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 3-7
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3846/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library