EMPLOYMENT POLICY SOLUTIONS FOR ETHNIC MINORITY PEOPLE GRADUATED FROM UNIVERSITIES IN THE NORTHWEST AREA

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EMPLOYMENT POLICY SOLUTIONS FOR ETHNIC MINORITY PEOPLE GRADUATED FROM UNIVERSITIES IN THE NORTHWEST AREA
GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG TÂY BẮC ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
 
Creator Ninh, Đỗ Thùy
Thủy, Đàm Thanh
Hà, Bùi Thị Minh
 
Subject
Northwest; ethnic minorities; university graduates; solutions for employment; policy

Tây Bắc; dân tộc thiểu số; tốt nghiệp đại học; giải quyết việc làm; chính sách
 
Description The Northwest is a very poor region with the lowest gross domestic product per capita of all economic regions of the country. The population of the region is over 4.7 million people, of whom 79.15% are ethnic minorities. To promote the development of the region, one of the decisive factors is to have high-quality human resources for ethnic minorities in the region. In recent years, the Northwest has strived to train thousands of ethnic minorities who graduated from university level or higher. However, at present, a large proportion of ethnic minorities who have graduated from university level or higher in the Northwest are unable to find a job. This situation causes pressing problems which demand to be resolved. This study used the sampling survey method to find out the current status of employment and the reasons for unemployment of ethnic minorities who have graduated from university level or higher in the Northwest and proposes a number of policy solutions to create jobs for them.
Tây Bắc là vùng rất nghèo với tổng sản phẩm trên địa bàn tính theo đầu người thấp nhất trong tất cả các vùng kinh tế của cả nước. Dân số của vùng là trên 4,7 triệu người, trong đó có tới 79,15% là người dân tộc thiểu số. Để thúc đẩy vùng phát triển thì một trong những yếu tố quyết định là phải có nguồn nhân lực chất lượng cao cho người dân tộc thiểu số trong vùng. Thời gian qua Tây Bắc đã nỗ lực đào tạo được một đội ngũ gồm hàng ngàn người dân tộc thiểu số tốt nghiệp từ đại học trở lên. Tuy nhiên, hiện nay một tỷ lệ lớn người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học trở lên của Tây Bắc không tìm được việc làm, tình trạng này gây ra những vấn đề bức xúc và đòi hỏi phải được giải quyết. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp điều tra chọn mẫu để tìm hiểu thực trạng việc làm, nguyên nhân không tìm được việc làm của người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học trở lên tại vùng Tây Bắc và đề xuất một số giải pháp về chính sách nhằm giải quyết việc làm cho họ.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3518
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 220 - 226
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 220 - 226
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3518/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library