A WRITING OF THE UNIVERSITY TEXTBOOK FOR THE LITERARY HISTORY IN CONTEMPORARY TIME

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A WRITING OF THE UNIVERSITY TEXTBOOK FOR THE LITERARY HISTORY IN CONTEMPORARY TIME
MỘT CÁCH VIẾT LỊCH SỬ VĂN HỌC PHÁP THỜI ĐƯƠNG ĐẠI
 
Creator Kiên, Phùng Ngọc
 
Subject
literary history; university textbook; Lanson; French literature; modernity

lịch sử văn học; giáo trình; Lanson; văn học Pháp; tính hiện đại
 
Description The writing of the new university textbook for the literary history of Việt Nam raises the question of such a shift in the literatures of a valuable resource of a particular kind such of France. We proceed to analyze the two university textbooks, one by G. Lanson (1894) and the other by a group of university professors (2006). The article notes that the new French textbook continues to include Lansonist objectivism and takes advantage of the theoretical fruits of twentieth century literary research with the strengths: 1/ abandoning the author as the elementary unit in favor of themes; 2/ valuing not only creative poetics, but also the aesthetic of reception and literary sociology; 3/ without falling into the literary panorama like that of Lanson’s. As a result, in our opinion, a new textbook of literary history should include scientific objectivism and the mentality of openness to theoretical perspective.
Việc viết lại giáo trình đối với lịch sử văn học Việt Nam đặt ra câu hỏi là tại những quốc gia có truyền thống văn học như Pháp, giáo trình lịch sử văn học đã thay đổi như thế nào so với trước kia. Nghiên cứu tiến hành khảo sát, so sánh, phân tích bộ Lịch sử văn học của nhóm giáo sư in năm 2006 tại PUF với bộ sách giáo trình đại học quen thuộc của G. Lanson (1894). Đây là bộ sách của nhà xuất bản chuyên về sách đại học của Pháp. Những phân tích so sánh bộ sách cho thấy bộ sách giáo trình đại học 2006 như một ví dụ tiêu biểu tại Pháp không chỉ tiếp tục sự khách quan khoa học mà Lanson đã đặt ra, mà còn kế thừa những thành tựu lý thuyết của nghiên cứu văn học thế kỷ XX khi 1/rời bỏ đơn vị cơ sở là tác giả hay sự kiện văn học để tập trung vào hệ chủ đề và xu hướng lý thuyết; 2/ không chỉ quan tâm thi pháp mà cả các vấn đề xã hội học và tiếp nhận; 3/ đảm bảo tính chính xác và logic lập luận với các chi tiết nhưng không thiên về hệ thống hóa kiến thức như trước. Như vậy, một giáo trình văn học hiện đại nên chú trọng tới ba tính chất: khách quan, chính xác và có khả năng mở cho suy tư lý thuyết hiện đại.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3847
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 187 - 195
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 187 - 195
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3847/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library