EFFECTS OF PLANTING METHODS AND FERTILIZER REGIMES ON GROWTH, PRODUCTIVITY FOR Amorphophallus konjac K. Koch IN BAT XAT, LAO CAI

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EFFECTS OF PLANTING METHODS AND FERTILIZER REGIMES ON GROWTH, PRODUCTIVITY FOR Amorphophallus konjac K. Koch IN BAT XAT, LAO CAI
ẢNH HƯỞNG KHOẢNG CÁCH TRỒNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CÂY KHOAI NƯA TẠI BÁT XÁT, LÀO CAI
 
Creator Tần, Nguyễn Thị
Việt, Trần Danh
Núi, Đào Văn
Tâm, Lê Đức
Dung, Trần Thị Kim
 
Subject
Growing distance; Fertilizer content; Bat Xat; Lao Cai; Amorphophallus konjac K. Koch

khoảng cách trồng; chế độ phân bón; Bát Xát; Lào Cai; khoai nưa
 
Description The study was determined the planting distance and fertilizer content for Amorphophallus konjac K. Koch (Konjac) in Pa Cheo commune, Bat Xat district, Lao Cai province. The single-factor experiments were arranged according to the method of complete randomization (RCBD) with 3 replicates, the area of each experimental plot is 30 m2. The distance experiments were conducted with 3 treatments (50 x 70 cm; 50 x 50 cm and 50 x 30 cm). The fertilizer experiments were arranged with 4 treatments: No added fertilizer (control); 100 kg N + 40 kg P2O5 + 120 kg K2O/ ha; 120 kg N + 50 kg P2O5 + 140 kg K2O/ ha; 140 kg N + 60 kg P2O5 + 160 kg K2O/ ha. The results show that the growing distance at 50 x 50 cm gave the highest yield (155.47 quintal/ha) and the optimal fertilizer with formula 120 kg N + 50 kg P2O5 + 140 kg K2O reached the highest yield (170.83 quintals/ ha).
Nghiên cứu xác định khoảng cách trồng và chế độ phân bón cho cây khoai nưa (Amorphophallus konjac K.Koch) tại xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Thí nghiệm một nhân tố, được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 3 lần lặp lại, diện tích mỗi ô thí nghiệm 30 m2. Thí nghiệm khoảng cách được bố trí với 3 công thức 50 x 70 cm; 50 x 50 cm; 50 x 30 cm. Thí nghiệm nghiên cứu chế độ phân bón được bố trí với 4 công thức: Không bón phân; 100 kg N + 40 kg P2O5 + 120 kg K2O/ ha; 120 kg N + 50 kg P2O5 + 140 kg K2O/ ha; 140 kg N + 60 kg P2O5 + 160 kg K2O/ ha. Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng cách trồng khoai nưa 50 x 50 cm cho năng suất dược liệu khoai nưa cao nhất (đạt 155,47 tạ/ha) và với công thức phân bón 120 kg N + 50 kg P2O5 + 140 kg K2O/1 ha cho năng suất cao nhất (170,83 tạ/ha).
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3858
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 55-62
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 55-62
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3858/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library