STUDY ON CHARACTERISTICS AND PRODUCTION CAPACITY OF LOCAL BLACK PIG IN LAC SON DISTRICT, HOA BINH PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title STUDY ON CHARACTERISTICS AND PRODUCTION CAPACITY OF LOCAL BLACK PIG IN LAC SON DISTRICT, HOA BINH PROVINCE
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN ĐEN ĐỊA PHƯƠNG NUÔI TẠI HUYỆN LẠC SƠN TỈNH HÒA BÌNH
 
Creator Đông, Phạm Rạng
Út, Nguyễn Thị
Hà, Nguyễn Mạnh
Hương, Phan Thu
Sơn, Vũ Hoài
 
Subject
Black pig; pig characteristics; pig breeding; Hoa Binh province; production capacity

lợn Đen; đặc điểm của lợn; chăn nuôi lợn; tỉnh Hòa Bình; khả năng sản xuất
 
Description This study aims to identify some characteristics and production capacity of local black pig raised in Lac Son district, Hoa Binh province. The study was carried out observing physical characteristics in black pig herds in 3 communes of Bac Son district, Hoa Binh province. To assess production capacity, 65 2-month-old black pigs were followed with 30 female and 35 castrated boars in 15 households with similar breeding conditions, pigs were raised semi-wild and fed 2 meals/day. Black Pigs in the study have a slim body, thin body, and a tall body; Triangular pointed face, long pointed snout, tapered belly, dark brown eyes, with 2 main coat colors, black body color (42.8%) and black hair with white spots (47.6%). The rest are pigs with black feathers and white feathers with 4 legs. Small, erect ears; straight back without sagging (69.5%), back slightly sagging (30.5%). Small tapered legs, high legs, sharp nails, relatively firm. Local Black Pigs have slow growth rate, the average weight of 8 months is 40.25 kg/ head (male is 41.49 kg; female is 39.00 kg). The rate of hook jaw at 8 months old reaches 73.31%; carcass rate is 61.08%; lean rate 37.67%; fat percentage 39.46%.
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định một số đặc điểm và khả năng sản xuất của lợn Đen địa phương nuôi tại huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình. Nghiên cứu được tiến hành quan sát đặc điểm ngoại hình trên đàn lợn Đen thuộc 03 xã của huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình. Để đánh giá khả năng sản xuất, tiến hành theo dõi 65 lợn Đen địa phương 2 tháng tuổi gồm 30 lợn cái và 35 lợn đực đã thiến tại 15 hộ gia đình có điều kiện nuôi tương tự nhau, lợn đươc nuôi bán chăn thả, cho ăn 2 bữa/ngày. Lợn Đen trong nghiên cứu có thân hình thon, mình mỏng, dáng cao; mặt nhọn hình tam giác, mõm dài nhọn, bụng thon, mắt nâu đen, có 2 màu lông chủ yếu là màu lông đen toàn thân (chiếm 42,8%) và màu lông đen có đốm trắng (chiếm 47,6%), còn lại là lợn có màu lông đen và 4 chân có màu lông trắng. Tai nhỏ dựng đứng; lưng thẳng không võng (69,5%), lưng hơi võng (30,5%). Chân nhỏ thon, cao chân, móng nhọn, tương đối chắc chắn. Lợn Đen địa phương có mức độ sinh trưởng chậm, khối lượng 8 tháng tuổi đạt bình quân 40,25 kg/con (con đực đạt 41,49 kg; con cái đạt 39,00 kg). Tỷ lệ móc hàm lúc 8 tháng tuổi đạt 73,31%; tỷ lệ thịt xẻ 61,08%; tỷ lệ nạc 37,67%; tỷ lệ mỡ 39,46%.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3853
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 19-26
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 19-26
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3853/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library