USING COLLOCATIONS TO IMPROVE ENGLISH MAJOR STUDENTS’ SPEAKING PROFICIENCY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title USING COLLOCATIONS TO IMPROVE ENGLISH MAJOR STUDENTS’ SPEAKING PROFICIENCY
SỬ DỤNG SỰ KẾT HỢP TỪ ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH
 
Creator Hương, Nguyễn Thị Thu
 
Subject
English speaking; English speaking teaching; English speaking learning; EFL; English proficiency

nói tiếng Anh; dạy nói tiếng Anh; học nói tiếng Anh; EFL; năng lực sử dụng tiếng Anh
 
Description This article investigates the capacity to use collocations in English speaking of second year English major students at Thai Nguyen University of Education. The study aimed to learn about the real situation of the students’ English speaking, the effectiveness of using collocations to improve their speaking performance, the difficulties and possible solutions to enhance the effectiveness of using collocations. The experiment was conducted when the participants were in their speaking lessons, which belong to the module Practical English 4. The data were collected by using questionnaires and tests. The results of the tests show that teaching students how to use collocations properly improved their speaking proficiency. 100% of the students indicated that they became more confident with their vocabulary; 90% of them stated that they spoke more fluently; and 80% of them stated that collocations were useful in topic development.
Bài báo này tìm hiểu năng lực sử dụng sự kết hợp từ trong khi thực hành nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh năm thứ hai tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng khả năng thực hành nói tiếng Anh của sinh viên, tính hiệu quả của việc sử dụng sự kết hợp từ để nâng cao điểm thực hành nói cho sinh viên, những khó khăn gặp phải khi dạy sự kết hợp từ cho sinh viên và đề xuất những giải pháp để nâng cao tính hiệu của việc sử dụng sự kết hợp từ. Thực nghiệm được tiến hành khi sinh viên học  tiết Nói của học phần Thực hành tiếng Anh 4. Số liệu thu về bằng biện pháp sử dụng bảng hỏi và bài kiểm tra. Kết quả của bài kiểm tra cho thấy việc hướng dẫn cho sinh viên cách dùng các cụm kết hợp từ đã nâng cao năng lực nói tiếng Anh của sinh viên. 100% sinh viên nhận định họ tự tin hơn với vốn từ vựng; 90% cảm thấy mình nói lưu loát hơn nhờ vào những cụm kết hợp mà họ được học; và 80% khẳng định sự hữu ích của sự kết hợp từ đối với việc phát triển chủ đề.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3811
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 159 - 164
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 159 - 164
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3811/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library