A CASE STUDY ON ENGLISH COMMUNICATION SKILLS OF THE LAST YEAR STUDENTS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY: CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A CASE STUDY ON ENGLISH COMMUNICATION SKILLS OF THE LAST YEAR STUDENTS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY: CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS
NGHIÊN CỨU KĨ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
 
Creator Hạnh, Vũ Kiều
 
Subject
Communication skills; English; speaking skills; students; current situation; sollutions
Khoa học xã hội
kĩ năng giao tiếp; tiếng Anh; kĩ năng nói; sinh viên; thực trạng; giải pháp
 
Description Nowadays, English is considered as the most popular language and a particularly useful medium for communication, economic and cultural exchange worldwide. Using English well will help students improve their confidence and readiness to enter the national and international work market. However, to determine the importance of it, the researcher aims to explore the current situation of English communication skills of the last year students at Thai Nguyen University, thereby suggests some recommendations to improve English speaking skills for these students. The participants were 350 students in Thai Nguyen University. They were randomly selected by using the convenience sampling method. The frequency and percentage were employed to analyse the data. The findings show that the students are facing a fact that most graduate students have limited communication skills in English.
Ngày nay, tiếng Anh được coi là ngoại ngữ phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp, kinh tế và trao đổi văn hóa. Sử dụng thành thạo tiếng Anh giúp sinh viên cải thiện được sự tự tin trong giao tiếp, hòa nhập với quốc tế và sẵn sàng cho việc ứng tuyển công việc sau khi ra trường. Xác định được tầm quan trọng đó, tác giả đã tiến hành nghiên cứu khảo sát thực trạng về kĩ năng giao tiếp của sinh viên, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục. Đối tượng nghiên cứu là 350 sinh viên năm cuối tại một số trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên và được lựa chọn ngẫu nhiên bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Dữ liệu thu thập thông qua biểu mẫu quan sát, tần suất và tỉ lệ phần trăm được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy những sinh viên này đang phải đối mặt với thực trạng về khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3813
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 181 - 186
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 181 - 186
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3813/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library