DETERMINATION OF SOME ENDANGERED MEDICINAL PLANTS BASE ON COMMUNITIES IN HOANG LIEN NATIONAL PARK, SA PA, LAO CAI

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DETERMINATION OF SOME ENDANGERED MEDICINAL PLANTS BASE ON COMMUNITIES IN HOANG LIEN NATIONAL PARK, SA PA, LAO CAI
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOÀI CÂY DƯỢC LIỆU CÓ NGUY CƠ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, SA PA, LÀO CAI
 
Creator Hoàng, Nguyễn
Hùng, Hoàng Văn
Dia, Thào A
Hà, Doãn Thu
 
Subject
Medicianl plants; community; species; threaten; conservation.

Cây dược liệu; cộng đồng; loài; đe dọa; bảo tồn
 
Description At present, there is attention to research to identify endangered species, especially medicinal plants, for conservation measures, but the criteria for identifying endangered species weak based on IUCN’s redlist or Vietnamese Red Book. This study carries out the community-based identification of endangered medicinal species to complement the endangered plant species in Hoang Lien National Park, Sa Pa, Lao Cai. In this study, we used the following methods: analysis, inheritance and synthesis of secondary data; Interview investigation according to PRA method. The research results have identified one medicinal species that is not on IUCN’s redlist, the Vietnamese Red Book but is endangered, according to the community's assessment, Ma Hand tree (Scientific name is Heliciopsis. lobata (Merr.) Sleum.). In addition, a number of species included in the bath remedies of the Red Dao have not yet identified a scientific name. Through research results, it can be seen that the assessment of endangered species based on community in Hoang Lien National Park has great significance in biodiversity conservation in this area.
Hiện nay, việc nghiên cứu xác định các loài cây có nguy cơ, đặc biệt là các loài cây dược liệu để đưa ra các biện pháp bảo tồn đang được quan tâm, tuy nhiên các tiêu chuẩn để xác định các loài có nguy cơ chủ yếu dựa vào danh lục của IUCN hoặc Sách Đỏ Việt Nam. Nghiên cứu này thực hiện việc xác định các loài dược liệu có nguy cơ dựa vào cộng đồng nhằm bổ sung các loài thực vật có nguy cơ tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Sa Pa, Lào Cai. Trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng các phương pháp: phân tích, kế thừa và tổng hợp số liệu thứ cấp; điều tra phỏng vấn theo phương pháp PRA. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 01 loài dược liệu không có trong danh lục của IUCN, Sách Đỏ Việt Nam nhưng lại đang có nguy cơ bị đe dọa theo đánh giá của cộng đồng là cây Bàn tay ma (Tên khoa học là Heliciopsis lobata (Merr.) Sleum.). Bên cạnh đó, một số loài có trong bài thuốc tắm của người Dao đỏ chưa xác định được tên khoa học. Qua kết quả nghiên cứu có thể thấy việc đánh giá các loài thực vật có nguy cơ bị de dọa dựa vào cộng đồng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên có ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực này.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3852
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 13-18
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 13-18
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3852/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library