REVIEW ABOUT INVESTMENT CLIMATE ACROSS LOCATIONS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title REVIEW ABOUT INVESTMENT CLIMATE ACROSS LOCATIONS
TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
 
Creator Nga, Cao Phương
Thu, Hoàng Thị
 
Subject
investment climate; institutions; policies; firm; the infrastructure

môi trường đầu tư; thể chế; chính sách; doanh nghiệp; cơ sở hạ tầng
 
Description In the process of industrialization and modernization, the investment climate affects investment decisions and production activities of enterprises. When studying the investment climate of localities, there are many different approaches. By evaluating the extent of domestic and international articles related to the investment climate of a country and a locality, this work gives an overview of the factors of the investment climate, and its impact on the investment decisions of businesses. These are the factors: Legal politics, infrastructure, workforce, social culture, market size... In general, when the political-legal environment is stable, the infrastructure is developed, the input costs are low, the market grows well and the socio-cultural conditions are suitable, investors will investment in the place. Accordingly, the knowledge gaps in the previous studies are highlighted, thus, the basis for the future research are evaluated.
Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, môi trường đầu tư tác động đến các quyết định đầu tư và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Khi nghiên cứu về môi trường đầu tư của các địa phương có nhiều khía cạnh tiếp cận khác nhau. Khảo cứu các công trình khoa học liên quan đến các yếu tố môi trường đầu tư của một quốc gia, một địa phương của các tác giả trong nước và quốc tế, các kết quả thu được nhờ tổng hợp, khái quát các yếu tố môi trường đầu tư và sự tác động của nó đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp. Đó là các yếu tố sau: Chính trị pháp lý, cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động, văn hóa xã hội, quy mô thị trường… Nhìn chung, khi môi trường chính trị - pháp luật ổn định, cơ sở hạ tầng phát triển, chi phí đầu vào thấp, thị trường tăng trưởng tốt và điều kiện văn hóa xã hội dễ thích nghi thì các nhà đầu tư sẽ lựa chọn đầu tư vào địa phương. Qua đó, tác giả thấy được những khoảng trống tri thức trong các nghiên cứu, tạo nền tảng và cơ sở để hoàn thiện các công trình nghiên cứu tiếp theo.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3527
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 153 - 158
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 153 - 158
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3527/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library