ON THE PRINCIPLES OF DEMOCRATIC CENTRALISM

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ON THE PRINCIPLES OF DEMOCRATIC CENTRALISM
VỀ NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ
 
Creator Quân, Đồng Văn
 
Subject
principles; democratic; centralism; party; government.

nguyên tắc; dân chủ; tập trung; Đảng; Nhà nước.
 
Description Democratic centralism was proposed by V. I. Lenin and has become the basic principle in the organization and activities of communist parties. Democratic centralism is also the basic principle in the organization and activities of the Communist Party of Vietnam, the Socialist Republic of Vietnam, and the entire political system of Vietnam.  Based on the Lenin-Maxism theory, Ho Chi Minh’s thought, and methodologies of analysis and synthesis, methodologies of comparison and contrast, methodologies of generalization and abstraction, this paper analyzes the conception of V. I. Lenin and President Ho Chi Minh about the nature of this principle. The article analyzed and clarified the content of the principle of democratic centralization in the organization and activities of our Party and State. It also pointed out the achievements and limitations of implementing this principle in our country, from which the author proposed some solutions to heighten the implementation of the principle in our country nowadays.
Nguyên tắc tập trung dân chủ do V. I. Lênin đề xuất và đã trở thành nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt của các chính đảng cộng sản. Nguyên tắc tập trung dân chủ cũng là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của toàn hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các phương pháp phân tích và tổng hợp, đối chiếu và so sánh, khái quát hóa và trừu tượng hóa, bài báo phân tích, làm rõ tư tưởng của V. I. Lênin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản chất, nội dung cơ bản của nguyên tắc này. Bài báo đã phân tích, làm rõ nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động của Đảng và Nhà nước ta, chỉ ra những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện nguyên tắc này ở nước ta thời gian qua, từ đó đề xuất một số biện pháp tăng cường việc thực hiện nguyên tắc trên ở nước ta hiện nay.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3771
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 127 - 134
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 127 - 134
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3771/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library