DIVERSITY AND ABILITY TO GROW AND DEVELOP OF INTEGRATED VARIETIES

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DIVERSITY AND ABILITY TO GROW AND DEVELOP OF INTEGRATED VARIETIES
ĐA DẠNG VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC MẪU GIỐNG DƯA THƠM NHẬP NỘI
 
Creator Tuân, Phạm Quang
Thảo, Lê Thị Minh
Liết, Vũ Văn
Bình, Vũ Thị Xuân
Anh, Nguyễn Thị Nguyệt
Đức, Nguyễn Trung
 
Subject
Cucumis melo; genetic diversity; ability to combine, diallel, growth.

dưa thơm; đa dạng di truyền; khả năng kết hợp; diallel; sinh trưởng.
 
Description The objective of this study to analyze the genetic diversity, growth and developmentof 30 muskmelon (Cucumis melo L.) inbred lines belonging to Cantaloupensis group (lines numbered from D1 to D22) and Reticulatus group (lines numbered from D23 to D30). The inbred lines were developed by selfing exotic germplasms introduced from China, Japan and Israel at the Crop Research and Development Institute (CRDI). The inbred lines were grown in nethouse conditions in Spring and Autumn-Winter season 2019. The results showed that, most inbred lines were able to grow well under nethouse conditions in Gia Lam, Hanoi. Those lines have short growth duration, good agronomic characteristics, resistance to pests and diseases, high fruit and seed yield. High genetic variability was observed based onvarious morphological characters of melon inbred lines. Five elite varieties were identified included D13, D17, D20, D24, D27. These are important materials that are used in subsequent breeding programs for conservation and maintenance. The information of phenotype-based diversity of this studycan be utilized for high yield and quality melon breeding program.
Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ đa dạng và khả năng sinh trưởng phát triển của 30 dòng dưa thơm thuộc hai biến chủng khác nhau là Cantaloupensis (dòng D1 đến D22) và Reticulatus (dòng D23 đến D30). Các dòng dưa thơm được phát triển tại Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng (CRDI) bằng phương pháp tự thụ phấn từ các nguồn vật liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật Bản và Israel. Thí nghiệm đánh giá 30 dòng dưa thơm trong điều kiện nhà lưới có mái che trong vụ Xuân và Thu Đông năm 2019. Kết quả cho thấy rằng, hầu hết các mẫu giống dưa thơm nghiên cứu có khả năng sinh trưởng tốt khi trồng trong điều kiện nhà có mái che tại Gia Lâm, Hà Nội. Các mẫu giống dưa thơm có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn ngày, có các đặc điểm nông học tốt, chống chịu sâu bệnh khá tốt, năng suất quả và hạt cao; các mẫu giống biểu hiện mức độ đa dạng cao về các đặc điểm hình thái. Nghiên cứu xác định được 5 mẫu giống ưu tú là D13, D17, D20, D24, D27. Đây là các vật liệu quan trọng được sử dụng trong các chương trình chọn tạo giống tiếp theo để bảo tồn và duy trì. Các thông tin về mức độ đa dạng dựa trên kiểu hình có ý nghĩa trong việc lựa chọn mẫu giống phục vụ cho công tác chọn tạo giống dưa năng suất và chất lượng cao.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3856
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 40-47
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 40-47
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3856/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library