GENDER EQUALITY EDUCATION IN TEXTBOOK VIETNAMESE 1 - PROGRAM 2018 (The book Connecting knowledge to life)

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title GENDER EQUALITY EDUCATION IN TEXTBOOK VIETNAMESE 1 - PROGRAM 2018 (The book Connecting knowledge to life)
GIÁO DỤC BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT 1 – CHƯƠNG TRÌNH 2018 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Creator Tâm, Đặng Thị Lệ
 
Subject
gender equality; textbooks; Vietnamese; primary school; knowledge connection
Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học)
bình đẳng giới; sách giáo khoa; Tiếng Việt; tiểu học; kết nối tri thức
 
Description Gender equality is an issue of many countries, including Vietnam, because gender equality is the goal for the sustainable development of society, one of the important criteria to evaluate the development of the country. In order to achieve the gender equality goals, education to raise awareness about gender equality is very necessary. Textbooks play a significant role in developing social standards and forming a view of gender equality among students. The article analyzes the content of gender equality education in Vietnamese textbooks in grade 1 - the book Connecting knowledge to life. The results are synthesized from the materials on psychology, methods of teaching Vietnamese and in practice to contribute to clarify the orientation of education in this important issue in Vietnamese schools in the future.
Bình đẳng giới đang là vấn đề được rất nhiều quốc gia quan tâm trong đó có Việt Nam bởi bình đẳng giới là mục tiêu cho sự phát triển bền vững của xã hội, là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá sự phát triển của mỗi quốc gia. Để thực hiện được mục tiêu về bình đẳng giới thì việc giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới là hết sức cần thiết. Sách giáo khoa đóng vai trò đáng kể trong việc xây dựng các chuẩn xã hội và hình thành cách nhìn về bình đẳng giới ở học sinh. Bài viết phân tích nội dung giáo dục bình đẳng giới trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1- bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các kết quả thu được nhờ tổng hợp từ các tài liệu về tâm lý học, phương pháp dạy học Tiếng Việt và trong thực tiễn để góp phần làm rõ định hướng giáo dục vấn đề quan trọng này trong nhà trường Việt Nam trong thời gian tới.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3797
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 144 - 152
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 144 - 152
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3797/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library