COMMUNICATION CULTURE IN FAMILIES IN THE NARRATIVE POEMS OF TAY ETHNIC MINORITY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title COMMUNICATION CULTURE IN FAMILIES IN THE NARRATIVE POEMS OF TAY ETHNIC MINORITY
TÌM HIỂU VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH QUA MỘT SỐ TRUYỆN THƠ NÔM TÀY
 
Creator Trang, Ngô Thị Thu
Mai, Hoàng Thị
 
Subject Literary
literature; Nom narrative poems; ethnic minority; Tay ethnic minority group; communication culture

văn học; truyện thơ Nôm; dân tộc thiểu số; Tày; văn hóa ứng xử.
 
Description Nom Tay narrative poems are a typical part of ethnic minority literature. The values of Tay’s narrative poems need to be preserved and enhanced in current social life. Among those values, their communication culture is considered as typical and educational one. In order to clarify the expressions and the values of communication culture in certain Tay’s narrative poems, we mainly used interdisciplinary approach, survey research method, statistical method, meta-analysis and comparison. The results showed that out of 25 Nom Tay narrative poems surveyed, there were 21 poems referring to the marital relationship, 12 poems mentioning the relationship between parents and children, sibling relationship accounts for only 4/25 poems... This study has contributed to clarify the expressions of communication culture, moral education, values of culture and literature included in Tay’s narrative poems, thus partly preserving and promoting the positive traditional cultural values of Tay ethnic minority people in particular and of ethnic minority people in Vietnam in general.
Truyện thơ Nôm Tày là một bộ phận tiêu biểu của văn học dân tộc thiểu số. Những giá trị của truyện thơ Nôm Tày cần được bảo tồn và phát huy trong đời sống xã hội hiện nay. Một trong những giá trị tiêu biểu mà truyện thơ Nôm Tày đem lại có ý nghĩa giáo dục lớn đối với con người đó là văn hóa ứng xử. Với mục đích làm rõ những biểu hiện và giá trị văn hóa ứng xử trong gia đình qua một số truyện thơ Nôm Tày, chúng tôi chủ yếu sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp tiếp cận liên ngành; phương pháp khảo sát, thống kê; phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp so sánh, đối chiếu... Kết quả cho thấy, trong số 25 truyện thơ Nôm Tày được khảo sát có đến 21 truyện thơ đề cập đến mối quan hệ vợ chồng, 12 truyện thơ đề cập đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ anh em chỉ chiếm 4/25 truyện thơ… Bài viết đã góp phần làm rõ những biểu hiện của văn hóa ứng xử gia đình trong truyện thơ Nôm Tày, làm rõ ý nghĩa giáo dục đạo đức và giá trị văn hóa của bộ phận văn học này, qua đó góp phần vào việc bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Tày nói riêng và của các dân tộc thiểu số nói chung.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3765
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 119 - 126
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 119 - 126
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3765/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library