THE RECEPTION OF THE 20TH- CENTURY- GERMAN NOVELS IN VIETNAM BEFORE 1986 THROUGH A STUDY ON TRANSLATION, RESEARCH AND CRITICISM

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE RECEPTION OF THE 20TH- CENTURY- GERMAN NOVELS IN VIETNAM BEFORE 1986 THROUGH A STUDY ON TRANSLATION, RESEARCH AND CRITICISM
TIẾP NHẬN TIỂU THUYẾT ĐỨC THẾ KỈ 20 Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TRƯỚC NĂM 1986 QUA DỊCH THUẬT VÀ NGHIÊN CỨU, PHÊ BÌNH
 
Creator Linh, Ôn Thị Mỹ
 
Subject
foreign literature; literary reception; the 20th- century- German novels; translation; research and criticism.

văn học nước ngoài; tiếp nhận văn học; tiểu thuyết Đức thế kỉ 20; dịch thuật; nghiên cứu; phê bình.
 
Description Literature research based on the theory of reception has been a potential research trend. In foreign countries, some researchers have applied the theory of literary reception to study the reception of Franz Kafka, Thomas Mann, Guenter Grass novels. In Vietnam, there is no research concerning the reception of the 20th- century- German novels. Through surveying and analyzing translations, introduction, research and criticism documentary relating to the 20th- century- German novels, this paper focuses on the characteristics of the reception of the 20th- century- German novels before 1986 through two aspects including translation and research, criticism. As a result, before 1986, some 20th- century- German novels were translated into Vietnamese and published in Vietnam such as the works of Thomas Mann, Herman Hesse, Erich Maria Remarque, Heinrich Boell. Most of translators translated the novels based on the other language versions, rather than the German version. Not many research on the 20th- century- German novels were conducted in the period of before 1986. From the viewpoint of psychoanalysis, existentialism or politics, class struggle, some research statements and analysis were extreme. In general, the researchers have pointed out the position and crucial role of Franz Kafka, Thomas Mann in German literature and world literature.
Vận dụng lý thuyết tiếp nhận trong nghiên cứu văn học hiện vẫn là một xu hướng nghiên cứu tiềm năng. Ở nước ngoài, một số nhà nghiên cứu đã vận dụng lý thuyết tiếp nhận trong nghiên cứu tiếp nhận tiểu thuyết của Franz Kafka, Thomas Mann, Guenter Grass. Ở Việt Nam, chưa có công trình nào đề cập tới tiếp nhận tiểu thuyết Đức thế kỉ 20. Qua khảo sát, phân tích các bản dịch, bài giới thiệu, công trình nghiên cứu, phê bình liên quan tới tiểu thuyết Đức thế kỉ 20, bài viết tập trung làm rõ những đặc điểm của tiếp nhận tiểu thuyết Đức thế kỉ 20 ở Việt Nam giai đoạn trước năm 1986 qua hai phương diện: dịch thuật và nghiên cứu, phê bình. Kết quả khảo sát, phân tích cho thấy trước năm 1986, một số tiểu thuyết Đức thế kỉ 20 đã được dịch ra tiếng Việt và xuất bản ở Việt Nam như tác phẩm của Thomas Mann, Herman Hesse, Erich Maria Remarque, Heinrich Boell. Việc dịch tiểu thuyết dựa trên nguyên tác tiếng Đức rất ít ỏi trong giai đoạn này. Số lượng các công trình nghiên cứu về tiểu thuyết Đức thế kỉ 20 ở Việt Nam trước năm 1986 chưa nhiều. Từ điểm nhìn phân tâm học, hiện sinh hay chính trị, đấu tranh giai cấp nên một số nhận định của các nhà nghiên cứu về tiểu thuyết Đức thế kỉ 20 trong giai đoạn này còn cực đoan. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra được vị trí, vai trò quan trọng của Franz Kafka, Thomas Mann trong nền văn học Đức và văn học thế giới.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3627
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 204 - 211
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 204 - 211
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3627/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library