APPLICATION OF GIS TECHNOLOGY TO BUILDING AIR ENVIRONMENT QUALITY MAP OF LAO CAI CITY, LAO CAI PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title APPLICATION OF GIS TECHNOLOGY TO BUILDING AIR ENVIRONMENT QUALITY MAP OF LAO CAI CITY, LAO CAI PROVINCE
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI
 
Creator Hùng, Hoàng Văn
Hải, Đỗ Văn
Linh, Đào Thị Ngọc
 
Subject
GIS; maps; pollution; air; Lao Cai

GIS; bản đồ; ô nhiễm; không khí; Lào Cai
 
Description Lao Cai is one of the provinces with high economic growth rate with many industrial zones, highways and provincial roads. Therefore, the consideration of air environment quality assessment in Lao Cai province in general and Lao Cai city in particular is an issue that needs to be addressed today. This research focused on air quality status, building air quality environment map in Lao Cai city, Lao Cai province via GIS technology. The result indicates that the indicators are still under control, except for dust and noise that exceed the permitted standards due to industrial activities and the increase of vehicles on the main roads. Building a map of the current air environment of Lao Cai city according to SO2, NO2, CO, dust, and sound, helps us clearly see the influence and spread of the indicators to the region.This map describes an easy-to-understand and intuitive general picture of the air environment quality, serving for environmental management, monitoring and planning.
Lào Cai là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao với nhiều khu công nghiệp, các tuyến đường giao thông quốc lộ và tỉnh lộ. Do đó, việc xem xét đánh giá chất lượng môi trường không khí tỉnh Lào Cai nói chung và thành phố Lào Cai nói riêng là một vấn đề cần được quan tâm hiện nay. Nghiên cứu này đã đánh giá chất lượng môi trường không khí và mô phỏng ảnh hưởng của chất lượng không khí tới môi trường xung quanh khu vực thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thông qua công nghệ GIS. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chỉ tiêu không khí vẫn trong tầm kiểm soát, ngoại trừ bụi và tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép vì các hoạt động công nghiệp và sự gia tăng các phương tiện giao thông ở các trục đường chính. Xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường không khí của thành phố Lào Cai theo các chỉ tiêu SO2, NO2, CO, bụi, tiếng ồn giúp ta thấy rõ được mức độ ảnh hưởng và khả năng lan truyền của các chỉ tiêu đến khu vực thành phố Lào Cai. Bản đồ này mô tả được bức tranh tổng hợp dễ hiểu, trực quan về chất lượng môi trường không khí, phục vụ cho quá trình quản lý, giám sát và quy hoạch môi trường. 
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3860
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 71-77
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 71-77
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3860/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library