RESEARCH ON COMPLETE THE PRODUCTION PROCESS OF EXTRACTIVE VEGETABLES (Angelica pubescens Maxim. F.biserrata Shan et Yuan) IN BAT BAT, LAO CAI

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title RESEARCH ON COMPLETE THE PRODUCTION PROCESS OF EXTRACTIVE VEGETABLES (Angelica pubescens Maxim. F.biserrata Shan et Yuan) IN BAT BAT, LAO CAI
NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT GIỐNG ĐỘC HOẠT (Angelica pubescens Maxim. f.biserrata Shan et Yuan) TẠI BÁT XÁT, LÀO CAI
 
Creator Tần, Nguyễn Thị
Hùng, Hoàng Văn
Tuấn, Trần Ngọc
Hương, Dương Thị Thanh
 
Subject
Medicine; Angelica pubescens Maxim. f.biserrata Shan et Yuan; fertilizer; density – distance, Bat Xat - Lao Cai

Dược liệu; Độc hoạt; phân bón; mật độ - khoảng cách; Bát Xát-Lào Cai
 
Description Active has a scientific name is Angelica pubescens Maxim. f.biserrata Shan et Yuan. Apiaceae, a precious medicinal plant originating in China, produces seeds that play an important role in agriculture as a source of seeds for later cultivation. Currently, the source of poisonous seeds must be imported from China, so it is necessary to research on seed production and cultivation. Experiments on the effect, density and fertilizer, are arranged according to random method. (RCBD), 3 replicates. Research results show that, when planting Dioxin, the appropriate density of planting is 8,000 plants / ha (equivalent to a distance of 30 x 40 cm) and the appropriate amount of fertilizer is 10,000 kg of manure + 1000 kg of NPK ( 5: 10: 3: 8).
Độc hoạt có tên khoa học là Angelica pubescens Maxim. f.biserrata Shan et Yuan. Họ hoa tán - Apiaceae, là cây thuốc quý có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sản xuất hạt giống có vai trò quan trọng trong nông nghiệp, tạo nguồn hạt giống phục vụ cho trồng trọt sau này. Hiện nay, nguồn giống độc hoạt phải nhập từ Trung Quốc nên việc nghiên cứu sản xuất giống là rất cần thiết. Các thí nghiệm về ảnh hưởng, mật độ khoảng cách và phân bón, được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi trồng Độc hoạt lấy hạt mật độ trồng thích hợp là 8 vạn cây/ha (tương đương với khoảng cách 30 x 40 cm) và lượng phân bón thích hợp là 10.000 kg phân chuồng + 1000 kg NPK (5:10:3:8).
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3855
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 33-39
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 33-39
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3855/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library