URBAN AGRICUTURE DEVELOPMENT IN THAI NGUYEN PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title URBAN AGRICUTURE DEVELOPMENT IN THAI NGUYEN PROVINCE
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN
 
Creator Diệp, Vũ Bạch
Linh, Đinh Hồng
 
Subject
Development; agriculture; urban; Thai Nguyen province; economy
TNK
Phát triển; nông nghiệp; đô thị; tỉnh Thái Nguyên; kinh tế
 
Description In the past few years, the agriculture land in Thai Nguyen province has been narrowed to give way to the urban development, and industrial development. In additon to that, food supply has met the needs of people, the environmental quality is declining masively. Urban agriculture development is an inevitable direction that creates high-quality food safety products and protects the ecological environment while increasing income for workers. Secondary data sources are generalyzed and analyzed by descriptive statistical methods, comparative statistics. The research results show that urban agricultural development in Thai Nguyen province has developed in the period 2015-2019, the growth rate of the value agricultural production reached 3.47%. The agricultural structure has had positive changes. There are still difficulties in science, technology and planning. The study proposed some solutions to urban agriculture development for the province in the future.
Trong những năm qua diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên ngày càng bị thu hẹp để nhường đất cho phát triển đô thị, phát triển công nghiệp. Nguồn cung lương thực và thực phẩm nhìn chung đã đáp ứng nhu cầu người dân tuy nhiên ô nhiễm môi trường có nguy cơ ngày càng cao. Phát triển nông nghiệp đô thị là hướng đi tất yếu, tạo ra sản phẩm an toàn thực phẩm, có chất lượng cao, bảo vệ môi trường sinh thái đồng thời tăng thu nhập cho người lao động. Nguồn số liệu thứ cấp được phân tích và tổng hợp bằng các phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị tại tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2015-2019 đã có chiều hướng phát triển tốt, giá trị sản xuất nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng đạt 3,47%. Cơ cấu nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn về khoa học công nghệ, quy hoạch... Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp để phát triển nông nghiệp đô thị cho tỉnh trong thời gian tới.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3747
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 135 - 143
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 135 - 143
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3747/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library