Українська архітектура як предмет дослідження у працях вітчизняних науковців 1900-х років

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Українська архітектура як предмет дослідження у працях вітчизняних науковців 1900-х років
krainian Architecture as a Subject of Research in the Works of Domestic Scientists of the 1900s
 
Creator Udris, Iryna; Криворізький державний педагогічний університет
 
Subject національний романтизм; стиль; архітектура; дерев’яні споруди; муроване будівництво; чинники; провідні ознаки; конструктивні форми
72.03(477):[001-057.4:726]"18"
national romanticism; style; architecture; wooden buildings; brick construction; factors; leading features; constructive forms
72.03(477):[001-057.4:726]"18"
 
Description Мета дослідження полягає у виявленні внеску представників українського мистецтвознавства 1900-х рр. у справу визначення національних форм вітчизняної архітектури. Методологія дослідження базується на використанні комбінованого тематико-хронологічного підходу; опис публікацій поєднується з компаративним та порівняльним аналізами. Наукова новизна статті полягає у висвітленні початкової стадії формування уявлень про унікальні риси української архітектури в контексті суспільного запиту і провідних тенденцій загального художнього процесу зазначеного періоду. Окреслено чинники зростання уваги науковців вказаного десятиріччя до системного вивчення споруд України від найдавніших часів до ХІХ ст., зокрема, дерев’яних культових. Охарактеризовано праці відомих фахівців тих років: Г. Павлуцького, Є. Рєдіна, О. Новицького, В. Щербаківського, М. Макаренка, Є. Сіцінського та інших авторів. Вивчення названої проблеми в цих наукових роботах засновано на аналізі численної інформації як результату системної роботи багатьох науковців й аматорів з дослідження творів архітектури. Визначено наукові ідеї дослідників щодо еволюції форм даної галузі образотворчості та обґрунтування унікальності української архітектури. Висновки. Аналіз численної кількості першоджерел наукових публікацій дозволяє зробити висновок, що впродовж 1900-х рр. відбулося становлення концепції своєрідності національних архітектурних форм на всіх історичних етапах. Наукова аналітика характерних ознак українських архітектурних пам’яток різних періодів здійснювалася в ракурсі взаємозв’язків з мурованим зодчеством та з відповідними рішеннями інших історико-національних архітектурних шкіл. Історію української науки про мистецтво означеного десятиліття можна розглядати як історію ідей про національні форми образотворчості та архітектури. Провідна ідея унікальності української архітектури спрямувала і стала підґрунтям розвитку української науки про мистецтво в наступних десятиріччях.
The purpose of the study is to identify the contribution of representatives of Ukrainian art history in the 1900s to the definition of national forms of national architecture. The research methodology is based on the use of combined, thematic and chronological approaches; description of publications is combined with comparative and comparative analyzes. The scientific novelty of the article is to highlight the initial stage of formation of ideas about the unique features of Ukrainian architecture in the context of public demand and the leading trends of the general artistic process of this period. The factors of growing attention of scientists of the specified decade to the systematic study of buildings of Ukraine from ancient times to the XIX century, in particular, wooden cult. The works of famous specialists of those years are described: G. Pavlutsky, E. Redin, O. Novitsky, V. Shcherbakovsky, M. Makarenko, E. Sitsinsky and other authors. The study of this problem in these scientific works is based on the analysis of numerous information as a result of systematic work of many scientists and amateurs on the study of architectural works. Researchers’ scientific ideas on the evolution of forms of this field of art and substantiation of the uniqueness of Ukrainian architecture are determined. Conclusions. Analysis of numerous sources of scientific publications allows us to conclude that during the 1900’s there was a concept of originality of national architectural forms at all historical stages. Scientific analysis of the characteristic features of Ukrainian architectural monuments of different periods was carried out in the perspective of the relationship with the masonry architecture and the relevant decisions of other historical and national architectural schools. The history of Ukrainian science of art of this decade can be considered as the history of ideas about national forms of art and architecture. The leading idea of the uniqueness of Ukrainian architecture directed and became the basis for the development of Ukrainian art science in the following decades.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2020-12-23
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/220089
10.31866/2617-7951.3.2.2020.220089
 
Source Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Том 3, № 2 (2020); 274-287
Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; Том 3, № 2 (2020); 274-287
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.3.2.2020
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/220089/220054
 
Rights Copyright (c) 2020 Ірина Удріс
Copyright (c) 2020 Iryna Udris
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library