Modern Ukrainian Ethno-design of Interior: Dynamics and World Recognition

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Modern Ukrainian Ethno-design of Interior: Dynamics and World Recognition
Сучасний український етнодизайн інтер’єру: стрімка динаміка і світове визнання
 
Creator Obukhovska, Liubava; Національний авіаційний університет
 
Subject Ukrainian ethno-design; ethno-minimalism; ethno-art; modern Ukrainian primitivism; live Ukrainian design; trend
7.012:39(=161.2)"20"
український етнодизайн; етномінімалізм; етноарт; сучасний український примітивізм; живий український дизайн; тренд
7.012:39(=161.2)"20"
 
Description The aim of the research is to perform an overview of the works of Ukrainian environment designers, a brief study of recognition of Ukrainian ethno-design in the world, and to supply practical recommendations for artistic and design work using Ukrainian ethnic motifs based on the ideas of the designers. The research methodology includes methods of complex analysis and synthesis of the data from available sources, as well as facts from design events. The basic sources of the analytics were thematic internet sources containing information on various events in the sphere of design with its rapidly changing trends and active transformations. The novelty of the research. The article contains thorough analysis of the works of Ukrainian designers in creating interiors in Ukrainian ethno-style. Main stages of formation of Ukrainian ethno-design, which are marked by creating significant professional projects, have been considered in the article. The research claims that the process of formation of Ukrainian design is becoming a noticeable and recognizable phenomenon in world design space. Also, specific features of Ukrainian ethno-design have been outlined in the article, and practical recommendations for Ukrainian designers to be used in their artistic and project work have been given. Moreover, the author of the article proves the importance of this process for creating authentic material culture and its demand for Ukrainian consumers. Conclusions. Over the last decade Ukrainian design has changed significantly and can boast notable achievements. In the last six year time leading designers and design studios which created significant projects in modern Ukrainian ethno-style have been identified. The success of these projects contributes to the recognition and respect of Ukrainian ethno-design environment on the world arena among professional design community. The concept and practice of Ukrainian ethno-design is to become the foundation for the revival of cultural and spiritual values, self-identification and vision of our own place in global cultural and artistic space.
Мета статті міститься в огляді творчості українських дизайнерів середовища, дослідженню міжнародного визнання українського етнодизайну, а також синтезі практичних рекомендацій щодо художньо-проєктної творчості із застосуванням етнічних мотивів українського народу на основі ідей самих дизайнерів. Методологія дослідження полягає у використанні методів комплексного аналізу та синтезу об’єктивних даних з доступних джерел та факти з дизайн-івентів. Основним джерелом цієї аналітики стали тематичні інтернет-ресурси, які містять оперативну інформацію про різні події в галузі дизайну, якому притаманні швидкозмінні тенденції і активні трансформації. Наукова новизна. На основі синтезу даних оглядових публіцистичних матеріалів на українських та світових ресурсах у статті прослідковано досвід українських дизайнерів за останні десять років у створенні інтер’єрів у етностилістиці. Стисло розглянуто значущі етапи формування українського етнодизайну, які полягають у появі яскравих фахових проєктів. Таке дослідження дозволяє стверджувати, що формування українського етнодизайну як феномену у світовому дизайн-просторі досягає стадії визначеності та упізнаваності. Також в статті окреслено його характерні риси та запропоновано практич ні рекомендації українським дизайнерам для використання у своїй художньо-проєктній творчості. Крім того, автором доводиться важливість цього процесу для створення вітчизняної матеріальної культури і її попиту для українських споживачів. Висновки. Український дизайн помітно змінився за останнє десятиріччя і має відчутні здобутки. Фактично впродовж шести років визначилися провідні дизайнери та дизайн-студії, що створили знакові проєкти в сучасному українському етностилі. На базі таких успішних проєктів вже чітко проявляються особливості українського етнодизайну середовища, які роблять його упізнаваним та шанованим у міжнародній професійній спільноті. Концепція і практика українського етнодизайну має стати фундаментом для відродження культури та духовних цінностей, самоідентифікації та бачення власного місця в глобальному культурно-мистецькому просторі.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2020-12-23
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/220080
10.31866/2617-7951.3.2.2020.220080
 
Source Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Том 3, № 2 (2020); 202-220
Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; Том 3, № 2 (2020); 202-220
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.3.2.2020
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/220080/220049
 
Rights Copyright (c) 2020 Liubava Obukhovska
Copyright (c) 2020 Любава Обуховська
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library