REPORT 2_3D MAPPING OF UKRAINIAN EDUCATIONAL SYSTEM

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title REPORT 2_3D MAPPING OF UKRAINIAN EDUCATIONAL SYSTEM
ЗВІТ 2_3D-КАРТОГРАФУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
 
Creator Морзе, Наталія Вікторівна
Бойко, Марія Анатоліївна
Вембер, Вікторія Павлівна
Буйницька, Оксана Петрівна
Василенко, Світлана Василівна
 
Subject 3D mapping of the education system; education transformation; digital society; technological means; digital tools
3D картування системи освіти; трансформація освіти; цифрове суспільство; технологічні засоби; цифрові інструменти
 
Description Due to the transformation of education, the traditional role of the researcher is changing. The modern scientific and pedagogical worker must be able to choose and use ICT to teach students; to organize cooperation and communication between the participants of the educational process; to design electronic resources and educational electronic environment, to be a facilitator and assistant for students, to understand and take into account in the educational process their needs and features, cognitive learning styles, new services and tools for effective cooperation, communication, 21st century skills. Higher education institutions must prepare graduates for today's conditions - graduates with new, digital, competencies needed in the modern workplace. Graduates who have a sufficient level of digital competence, who understand and use modern digital technologies for professional purposes, are able to communicate by means of modern technologies and solve problems, process, analyze and manage information data; quickly master new technologies and tools and are able to assess their own level of competence and self-learn in the digital society. The report analyzes the state policy and regulatory framework in the field of digital skills and competencies in Ukraine, the study of information and communication competence in the European educational space. Based on the results of the analysis of these documents, questionnaires were developed for the survey of three groups of respondents (Annexes 1-3) and questionnaires were conducted within six universities that are participants in the MoPED project. Also presented in detail is a 3D mapping of the education system in Ukraine based on the results of a survey that reflects the trends of understanding of teachers and students of higher education and secondary education teachers of modern educational trends, the use of innovative pedagogical technologies and digital tools in education.
У зв’язку з трансформацією освіти традиційна роль науково-педагогічного працівника змінюється. Сучасний науково-педагогічний працівник має вміти вибирати та використовувати ІКТ для навчання студентів; організовувати співробітництво та комунікацію між учасниками навчального процесу; проєктувати електронні ресурси та освітнє електронне середовище, бути фасилітатором та помічником для студентів, добре розуміти та враховувати у навчальному процесі їх потреби та особливості, пізнавальні стилі навчання, нові сервіси та інструменти для ефективної співпраці, комунікації, володіти навичками 21 століття. Заклади вищої освіти мають готувати випускників до умов сьогодення – випускників з новими, цифровими, компетентностями необхідними на сучасному робочому місці. Випускників, які на достатньому рівні володіють цифровою компетентністю, які розуміють і використовують сучасні цифрові технології для професійних цілей, вміють комунікувати засобами сучасних технологій та вирішувати проблеми, обробляти, аналізувати та управляти інформаційними даними; швидко опановують нові технології і інструменти та здатні оцінити власний рівень компетентності та самонавчатись у цифровому суспільстві. У звіті проаналізовано державну політику та нормативно-правову базу  у сфері цифрових навичок та компетентентностей в Україні, дослідження інформаційно-комунікаційної компетентності у європейському освітньому просторі. За результатами аналізу цих документів розроблено анкети для опитування трьох груп респондентів (додатки 1-3) та проведено анкетування в рамках шести університетів, що є учасниками проєкту MoPED.  Також детально представлено 3D картування системи освіти в Україні за результатами проведеного опитування, що відображає тенденції розуміння викладачами й студентами закладів вищої освіти та вчителями закладів середньої освіти сучасних освітніх трендів, використання інноваційних педагогічних технологій та цифрових інструментів в освітньому процесі.
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2020-12-23
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/338
10.28925/2414-0325.2020spv2
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; Spesial Edition "UA Pedagogical Higher Education: Profound Analysis and Study"; 1-119
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; Спецвипуск «Педагогічна вища освіта України: аналіз і дослідження»; 1-119
2414-0325
10.28925/2414-0325.2020spv
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/338/356
 
Rights Авторське право (c) 2020 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library