REPORT 1_INNOVATIVE TEACHING AND BEST PRACTICES: UKRAINIAN UNIVERSITIES

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title REPORT 1_INNOVATIVE TEACHING AND BEST PRACTICES: UKRAINIAN UNIVERSITIES
ЗВІТ 1_ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ: УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ
 
Creator Морзе, Наталія Вікторівна
Василенко, Світлана Василівна
 
Subject innovative learning; innovative technologies; applicants for higher education; digital competence profile; educational culture
інноваційне навчання; інноваційні технології; здобувачі вищої освіти; профіль цифрової компетентності; навчальна культура
 
Description The purpose of this study was to identify the most used, popular innovative technologies, best pedagogical practices; comparison with the experience of EU universities and the creation of recommendations that will enable Ukrainian partners in the future to prepare applicants for higher education competitive in the labor market. This study was conducted to implement one of the goals of the project - effective cooperation between the pedagogical sector of higher education in Ukraine and the EU, school teachers and their associations. The Ukrainian participants of the project faced the task: to formulate an understanding of the necessary aspects for creating a profile of student competence in new disciplines, to build profiles of digital competence of teachers and lecturers based on the exchange of knowledge gained from EU partners. As part of the project tasks, an analysis of the level of educational programs and best pedagogical practices, issues of community importance, exchange of pedagogical experience between university teachers and university departments, technological features of university leadership support for teachers' innovation, student involvement in research and project activities, use of technical means by teachers of Ukrainian universities - project partners, current assessment systems and priority areas of educational culture.
Метою даного дослідження було виявлення найбільш вживаних, популярних  інноваційних технологій, кращих педагогічних практик; порівняння з досвідом університетів ЄС та створення рекомендацій, що дадуть змогу українським партнерам у майбутньому готувати здобувачів вищої освіти  конкуренто спроможних на ринку праці. Дане дослідження проведено задля реалізації однієї з цілей проєкту - ефективної співпраці між педагогічним сектором вищої освіти України та ЄС, викладачами шкіл та їх об'єднаннями. Перед українськими учасниками проєкту постали завдання: сформулювати розуміння необхідних аспектів для створення профілю компетентності студента в нових дисциплінах, побудувати профілі цифрової компетентності вчителя та викладача університету на основі обміну знаннями, отриманими від партнерів ЄС. В рамках виконання завдань проєкту було проведено аналіз рівня використовуваних освітніх програм та кращих педагогічних практик, питання важливості спільнот, обміну педагогічним досвідом між викладачами університету та у підрозділах університетів, технологічні особливості підтримки керівництва університету інноваційної діяльності викладачів, долучення студентів до наукової та проєктної діяльності, рівень використання технічних засобів викладачами українських університетів – партнерів проєкту, актуальні системи оцінювання та пріоритетні напрями формування навчальної культури.
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2020-12-23
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/337
10.28925/2414-0325.2020spv1
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; Spesial Edition "UA Pedagogical Higher Education: Profound Analysis and Study"; 1-68
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; Спецвипуск «Педагогічна вища освіта України: аналіз і дослідження»; 1-68
2414-0325
10.28925/2414-0325.2020spv
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/337/355
 
Rights Авторське право (c) 2020 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library