Accentuating the role of the upbringing society in Korczak’s pedagogy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Accentuating the role of the upbringing society in Korczak’s pedagogy
Akcentowanie roli społeczeństwa wychowującego w pedagogice Korczakowskiej
 
Creator Choczyński, Marcin
 
Subject Korczak’s pedagogy
upbringing society
the society of adults
the society of children
directive soul
student council
kindness poll
pedagogika Korczakowska
społeczeństwo wychowujące
społeczeństwo dorosłych
społeczeństwo dzieci
dusza kierująca
samorząd uczniowski
plebiscyt życzliwości
 
Description The aim of the article is to show the sociological elements in the education process that are present in Korczak’s pedagogy, both in its scientific form as well as in his fiction aimed directly at children. Therefore, society with its educational institutions (family, school, boarding school) is recognized in this pedagogy as an important sphere of symbolic references and educational influences. The key role of society (as the most important educational institution) in shaping pupils is present in commonly known works on the sociology of upbringing (including Florian Znaniecki or Józef Chałasiński), while sociological threads in Korczak’s pedagogy have not been a popular topic of separate analysis so far, apart from one monograph devoted to the subject. Therefore, this topic requires in-depth analyses and afterthought. Janusz Korczak emphasizes the role of society in a child’s life, preparing them primarily for participation in social relations, through diverse forms of group life at school, whose most important achievement is the institution of student self-government. It is thus a bridge between student-oriented education and the traditional pedagogical message, involving the transmission of the requirements of specific social roles.
Celem artykułu jest ukazanie socjologicznych elementów w procesie wychowania, które obecne są w pedagogice Korczakowskiej, zarówno w jej naukowej postaci, jak również w twórczości beletrystycznej skierowanej bezpośrednio do dzieci. Zarówno społeczeństwo, jak i jego instytucje wychowawcze (rodzina, szkoła, internat) będą więc odnotowane w tej pedagogice jako ważna płaszczyzna odniesień symbolicznych, wpływów wychowawczych. Kluczowa rola społeczeństwa (jako najważniejszej instytucji wychowawczej) w kształtowaniu wychowanków obecna jest w powszechnie znanych pracach dotyczących socjologii wychowania (m.in. u Floriana Znanieckiego czy też Józefa Chałasińskiego), natomiast wątki socjologiczne w pedagogice Korczakowskiej nie były dotychczas popularnym tematem oddzielnych analiz, oprócz jednej przedmiotowej monografii. Dlatego też temat ten domaga się pogłębionych analiz i uzupełnień. Janusz Korczak uwypukla rolę społeczeństwa w życiu dziecka, przygotowując je przede wszystkim do uczestnictwa w relacjach społecznych poprzez zróżnicowane formy życia grupowego w szkole, której najbardziej doniosłym osiągnięciem jest instytucja samorządu uczniowskiego. Stanowi tym samym pomost pomiędzy wychowaniem zorientowanym na ucznia a tradycyjnym przekazem pedagogicznym, zakładającym przekaz wymagań określonych ról społecznych.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/8805
10.18778/0208-600X.73.08
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 73 (2020): Cinema, Film, Hero, Actor in Sociological Analyses and Research; 127-147
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 73 (2020): Cinema, Film, Hero, Actor in Sociological Analyses and Research; 127-147
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/8805/8621
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library