Film and cinema as a subject of sociological study. Between tradition and the present

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Film and cinema as a subject of sociological study. Between tradition and the present
Film i kino jako przedmiot badań socjologicznych. Między tradycją a teraźniejszością
 
Creator Wejbert-Wąsiewicz, Ewelina
 
Subject sociology of film
sociology of cinema
film
cinema
sociological analysis of film
socjologia filmu
socjologia kina
film
kino
socjologiczna analiza filmu
 
Description Relations between sociology and cinema span over a hundred years. The author’s task is to reflect on this fact and, as a result, to present her own theoretical and methodological concept. Constructive framing is done in a historical perspective supplemented with methodological reflections using a variety of existing materials, scientific publications (library query) and the author’s own analyses. The basic research question concerns the state of the subdiscipline: what methodological, empirical and theoretical proposals have been developed; to what extent are they currently up to date or cultivated by scholars? A look at the broad heritage of the sociology of film and cinema allows us to see the gaps to be filled in in the area of empiricism and theory. This article does not address the reasons for this state of affairs in great detail, but merely indicates that an in-depth study of relationships and embedding data in the light of Bruno Latour’s actor-network theory or Pierre Bourdieu’s field concept could shed light on the issue from a different angle, in this case – the scope of the sociology of knowledge. One of the conclusions is that the sociology of film has a faint presence in the field of the sociology of art. The author tries to revive the old postulates of the Polish sociologists of culture and film (including A. Kłoskowska, C. Prasek, K. Żygulski), drawing theoretical inspiration from the philosophy of Ernst Cassirer and also using experience from her own research. What emerges as a result is a research model proposal (along with a research tool) in the field of the sociology of film/cinema, aimed at the cognition and comparison of images of reality.
Związki socjologii i kina trwają ponad sto lat. Zadaniem autorki tekstu jest refleksja nad tym faktem, a w efekcie prezentacja własnej koncepcji teoretyczno-metodologicznej. Konstruktywne ramowanie dokonuje się w perspektywie historycznej uzupełnianej o refleksje metodologiczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów zastanych, publikacji naukowych (kwerenda biblioteczna) oraz własnych analiz. Podstawowe pytanie badawcze dotyczy stanu subdyscypliny: jakie propozycje metodologiczne, empiryczne i teoretyczne zostały wypracowane; na ile są one współcześnie aktualne, czyli uprawiane przez uczonych? Spojrzenie na szerokie dziedzictwo socjologii filmu i kina pozwala dostrzec „białe plamy” w obszarze empirii i teorii. W niniejszym artykule nie podejmowano szerzej powodów tego stanu rzeczy, jedynie zasygnalizowano, iż dogłębne zbadanie relacji i osadzenie danych w świetle teorii aktora-sieci Bruna Latoura czy koncepcji pola Pierre’a Bourdieu mogłoby rzucić światło na zagadnienie z innej strony, w tym przypadku – z zakresu socjologii wiedzy. Jednym z wniosków jest nikła obecność socjologii filmu w polu socjologii sztuki. Autorka próbuje ożywić stare postulaty rodzimych socjologów kultury i filmu (m.in. A. Kłoskowskiej, C. Praska, K. Żygulskiego), czerpiąc inspirację teoretyczną z filozofii Ernsta Cassirera, a także wykorzystując doświadczenia z własnych badań. W efekcie wyłania się propozycja modelu badań (wraz z narzędziem badawczym) z zakresu socjologii filmu/kina zorientowanych na poznanie i porównanie obrazów rzeczywistości.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/8802
10.18778/0208-600X.73.06
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 73 (2020): Cinema, Film, Hero, Actor in Sociological Analyses and Research; 89-110
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 73 (2020): Cinema, Film, Hero, Actor in Sociological Analyses and Research; 89-110
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/8802/8619
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library