A CROSS-LAYER DESIGN FOR AOMDV ROUTING PROTOCOL TO SATISFY QoS IN MOBILE AD HOC NETWORKS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A CROSS-LAYER DESIGN FOR AOMDV ROUTING PROTOCOL TO SATISFY QoS IN MOBILE AD HOC NETWORKS
THIẾT KẾ LIÊN TẦNG CHO GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AOMDV NHẰM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG AD HOC DI ĐỘNG
 
Creator Cường, Đỗ Đình
 
Subject Information Technology, Computer Science
ad hoc; multi-path; routing; QoS; cross-layer

ad hoc; đa đường; định tuyến; QoS; liên tầng
 
Description This paper proposes a cross-layer multi-path routing protocol, named Cross-layer Multi-path Routing Protocol (CMRP) for ad hoc networks. The protocol is developed based on AOMDV protocol and integration of two cross-layer designs. The Application-Routing cross-layer design aims to classify traffics of different application classes by Quality of Service (QoS) of the applications. The Routing-MAC cross-layer design aims to determine the appropriate routing metrics including link delay and packet loss ratio for each traffic class. The results of performance comparison between AOMDV protocol and CMRP protocol on the Network Simulator (NS2) with different traffic classes show that CMRP achieves better performance rather than AOMDV including end-to-end delay, throughput, overhead traffic and packet delivery ratio.
Bài báo này đề xuất một giao thức định tuyến đa đường liên tầng cho mạng ad hoc với tên gọi là “Cross-layer Multi-path Routing Protocol” (CMRP). Giao thức này được phát triển trên cơ sở cải tiến giao thức AOMDV với sự tích hợp của hai thiết kế liên tầng. Thiết kế liên tầng Application-Routing dùng để phân loại lưu lượng dữ liệu của các lớp ứng dụng khác nhau theo yêu cầu chất lượng dịch vụ (QoS) của các ứng dụng. Thiết kế liên tầng Routing-MAC thực hiện việc xác định các độ đo định tuyến phù hợp từ trễ liên kết và tỉ lệ mất gói tin cho mỗi lớp lưu lượng dữ liệu. Kết quả đánh giá hiệu năng giữa giao thức AOMDV và giao thức CMRP trên phần mềm mô phỏng NS2 với các lớp lưu lượng dữ liệu khác nhau cho thấy giao thức CMRP được đề xuất có hiệu năng tốt hơn giao thức AOMDV theo các độ đo trễ đầu cuối, thông lượng, chi phí định tuyến và tỷ lệ truyền thành công.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-09-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3485
10.34238/tnu-jst.3485
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 13 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Anh); 59-66
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 13 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Anh); 59-66
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3485/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library