DEVELOPING THE MOTIVATION OF PUPILS TO LEARN WITH ICT MEANS

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DEVELOPING THE MOTIVATION OF PUPILS TO LEARN WITH ICT MEANS
РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІКТ
 
Creator Козир, Маргарита
 
Subject інформаційна компетентність
нформаційно-комунікаційні технології
інформація
мотивація
освітній процес
пізнавальна діяльність
формування мотивів навчання
information competence
information and communication technologies
information
motivation
educational process
cognitive activity
formation of learning motives
 
Description The article analyzes the latest research on the development of students' motivation to learn through ICT; defined the concept of "information and communication technologies" as the basis of quality educational process in the development of the information society; an attempt is made to characterize the pedagogical tasks of information and communication learning based on the study of the components of the motivational sphere of the modern generation and to describe the methodology and technology of the educational process using the latest electronic learning tools primarily computers.For the purpose of integration of modern information and communication technologies in training preparation of pupils for full life in the conditions of information society, and also formation of motives of training as process of creation in school of conditions for emergence of internal motivations (motives, the purposes, emotions) and their further self-development of their own motivational sphere.It is investigated that modern information technologies in the learning process allow: to intensify the cognitive activity of students; provide positive motivation for learning; to conduct lessons at a high aesthetic and emotional level; to ensure a high degree of differentiation of learning (almost individualization) increase the amount of work performed in the lesson by 1.5-2 times; improve knowledge control; rationally organize the educational process; to increase the efficiency of the lesson, to form skills of search and research activity; provide access to various reference systems, electronic libraries and other information resources.The author concludes on the choice of optimal methods for the development of motivation to learn, taking into account the psychological and pedagogical aspects of this process; the conditions necessary for formation of motivation of pupils to training and maintenance of humane relations between the teacher and the pupil are characterized; Prospects for further research are identified, which consist in studying the specifics of the transformation of educational and cognitive motives into "meaning-making", ie their transition to a new – personal level.
У статті проаналізовано останні дослідження щодо розвитку мотивації школярів до навчання засобами ІКТ; визначено поняття «інформаційно-комунікаційні технології» як першооснови якісного освітнього процесу в умовах розвитку інформаційного суспільства; зроблено спробу охарактеризувати педагогічні завдання інформаційно-комунікаційного навчання на основі вивчення особливостей компонентів мотиваційної сфери сучасного покоління і зробити опис методології і технології освітнього процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання в першу чергу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів). За мету інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчання взято підготовку учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, а також формування мотивів навчання як процес створення в школі умов для появи внутрішніх спонукань (мотивів, цілей, емоцій) до здобуття освіти, усвідомлення їх учнем і подальшого саморозвитку ним власної мотиваційної сфери.Досліджено, що сучасні інформаційні технології в процесі навчання дозволяють: активізувати пізнавальну діяльність учнів; забезпечити позитивну мотивацію навчання; проводити уроки на високому естетичному й емоційному рівні; забезпечити високий ступінь диференціації навчання (майже індивідуалізацію); збільшити обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5-2 рази; удосконалити контроль знань; раціонально організувати освітній процес; підвищити ефективність уроку, формувати навички пошуково-дослідницької діяльності; забезпечити доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів.Автором зроблено висновок щодо вибору оптимальних методів розвитку мотивації до навчання з урахуванням психолого-педагогічних аспектів даного процесу; охарактеризовано умови, необхідні для формування мотивації учнів до навчання і забезпечення гуманних відносин між вчителем і учнем; визначено перспективи подальшого дослідження, які полягають у вивченні специфіки трансформації навчально-пізнавальних мотивів у «сенсоутворювальні», тобто їхній перехід на новий – особистісний рівень.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2020-11-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/784
 
Source Освітологічний дискурс; Том 31 № 4 (2020): Освітологічний дискурс; 231-246
Educological discourse; Vol. 31 No. 4 (2020): Educological discourse; 231-246
Освитологичный дискурс; Том 31 № 4 (2020): Освітологічний дискурс; 231-246
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/784/627
 
Rights Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library