«INVERTED LEARNING AS AN INNOVATIVE FORM OF EDUCATIONAL PROCESS ORGANIZATION»

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title «INVERTED LEARNING AS AN INNOVATIVE FORM OF EDUCATIONAL PROCESS ORGANIZATION»
«ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ» ЯК КРОК ДО КОМФОРТНОЇ ОСВІТИ, ЙОГО СУТНІСТЬ І ПЕРЕВАГИ
 
Creator Назаренко, Людмила
 
Subject література
освітній процес
«перевернуте навчання»
переваги
поетапне формування розумових дій
технологія
literature
educational process
flipped learning
advantages
gradual mental development
technology
 
Description The article highlights the need for positive changes in education through the use of innovative learning technologies. Analysis of scientific sources shows that this problem is urgent in the education system. Modern findings of equipping teachers with knowledge based on the innovations and child-centered approach are considered. The meaning and the content of flipped learning concept is specified; the own vision of the term is offered in the article. The principles of literary competence formation among high school students with the use of blended learning are substantiated and determined. The methodological aspects of the model application in a modern school are covered as well as its essence, features, advantages, possible difficulties and conditions which ensure the acquisition of literary education. The appropriateness of introducing such training in Ukrainian literature lessons is substantiated. The use of flipped learning at the Ukrainian literature lesson is demonstrated, due to which students acquire moral and ethical values. In the article there are covered methodological aspects of the Flipped Classroom, implementation possibilities of the competence approach in teaching of Ukrainian literature. The educational process is modeled in accordance with the modern requirements of student-oriented approach and task-based approach and Flipped classroom at the lesson of Ukrainian literature. The article proposes an algorithm based on the flipped learning for conducting the 11th grade Ukrainian literature lesson about the life and career of Valerian Pidmohylny. It is noted that the effective acquisition of knowledge occurs due to a combination of traditional and innovative learning, and it also depends on the student’s moral values and the staged use of technological learning. It is justified that the reading experience is based on the ability to analyze, interpret, compare, draw parallels, draw conclusions, use knowledge of literary theory in practice. It is primarily a combination of logical and sensory aspects, modern means of education, remote teaching and online learning, these components allow students to acquire competencies through projects, discussions and other activities.It is proved that the combination of traditional and innovative learning approaches including the virtual and real educational resources contributes to the transformation of literary knowledge into social and reading experience, prepares students for productive activities by turning them into active learners and changing teachers' role from the main source of knowledge to facilitator.
У статті актуалізовано потребу позитивних зрушень у галузі освіти через використання технологій інноваційного навчання. Аналіз наукових джерел засвідчує, що ця проблема є актуальною в системі освіти. Розглянуто модерні знахідки озброєння педагогів науковими знаннями на основі впровадження методичних інновацій і принципу дитиноцентризму. Уточнено змістове наповнення поняття «перевернуте навчання», запропоновано власне бачення терміна. Теоретично обґрунтовано й визначено засади формування літературної компетентності старшокласників із використанням змішаного навчання. Висвітлено методичні аспекти застосування моделі «перевернуте навчання» в сучасній школі, можливості практичної реалізації компетентнісного підходу в навчанні української літератури. Змодельовано освітній процес відповідно до вимог сучасності, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів із демонстрацією використання «перевернутого навчання» на уроці української літератури, завдяки якому учні набувають морально-етичних цінностей. У статті пропонується алгоритм, заснований на «перевернутому навчанні», для проведення в 11 класі уроку української літератури про життя і творчість Валеріана Підмогильного. Зазначено, що значні зрушення в ефективному здобутті знань відбуваються завдяки поєднанню традиційного й інноваційного навчання, а також залежать від набутих ціннісних орієнтирів учнів і поетапного використання технологізованого навчання. Стверджується, що здобуття читацького досвіду відбувається на основі умінь аналізувати, інтерпретувати, порівнювати, проводити паралелі, робити висновки, використовувати знання з теорії літератури на практиці. Йдеться насамперед про поєднання логічного й чуттєвого, сучасних засобів освіти, синхронного й асинхронного навчання, що уможливлює набуття компетентностей учнями через їхню участь у захисті проєктів, проведення дискусії, виконання практичних завдань.Поглиблено сутність, ознаки, умови дистанційного навчання, завдяки яким здобуття літературної освіти стане успішним. Зазначено переваги й можливі ускладнення. Обґрунтовано доцільність упровадження такого навчання на уроці української літератури. Експериментально доведено, що поєднання традиційного навчання з інноваційним через упровадження віртуальних та фізичних освітніх ресурсів сприяє перетворенню літературних знань у соціальний і читацький досвід, готує школярів до продуктивної діяльності, зміни їхньої ролі від об’єкта до активного здобувача освіти, а вчителя – від основного джерела знань до фасилітатора.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2020-11-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/780
 
Source Освітологічний дискурс; Том 31 № 4 (2020): Освітологічний дискурс; 163-181
Educological discourse; Vol. 31 No. 4 (2020): Educological discourse; 163-181
Освитологичный дискурс; Том 31 № 4 (2020): Освітологічний дискурс; 163-181
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/780/623
 
Rights Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library