INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE LITERARY EDUCATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE LITERARY EDUCATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІТЕРАТУРНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
 
Creator Нежива, Людмила
Паламар, Світлана
 
Subject доповнена реальність
ІКТ-технології
інтегроване навчання
інтерактивні технології
літературна освіта
проєктні технології
augmented reality
design technologies
ICTs
integrated learning
interactive technologies
literary education
 
Description The article substantiates the need for the use of innovative technologies in teaching children’s literature to students majoring in “Primary Education”. The introduction of an integrated course “Native education: children’s literature with studying methods” in the training of future primary school teachers gives them the opportunity to navigate in current trends in children’s literature and model various algorithms of perception and interpretation of the texts. The study analyzes the introduction of interactive technology in literary education, which changes the vector of lectures to dialogic interaction with the student audience, provides a formal update of practical classes using quests and workshops. In accordance with the tasks of the New Ukrainian School and higher education of future primary school teachers, the authors analyze the possibilities of using critical thinking technology, ICT, augmented reality, projects in the system of literary education of the Pedagogical Institute.The importance of acquiring knowledge, skills and abilities to apply AR-applications to interactive editions of fiction by future primary school teachers during their organization of literary reading is substantiated. Tasks with the use of ICT tools have been developed for students. This mainly applies to creation of book trailers and comics based on works of art for children; QR-quests for junior pupils on the texts of fictionsof modern writers; mental maps (Mindmeister resource) based on prose plots; video presentations about writers and their works (resources “PoowToon”, “Prezi”); visualized plan of fictions made with the help of infographics; intellectual game tasks for younger students (LearningApps resource), etc. It was also recognized that the effective type of intellectual activity of students during the study of literature is a project, the result of which is the creation of students’ own literary product (fairy tales, poetry, essays, game content) and its publication in electronic edition.
У статті обґрунтовується необхідність застосування інноваційних технологій у викладанні дитячої літератури студентам спеціальності «Початкова освіта». Впровадження у навчання майбутніх учителів початкової школи інтегрованого курсу «Рідномовна освіта: дитяча література з методикою навчання» дає їм можливість орієнтуватися в сучасних тенденціях розвитку дитячої літератури й моделювати різноманітні алгоритми сприйняття й осмислення художніх текстів. У дослідженні проаналізовано впровадження інтерактивної технології в літературну освіту, що змінює вектор проведення лекцій до діалогічної взаємодії із студентською аудиторією, забезпечує формальне оновлення практичного заняття застосуванням квестів та майстер-класів.Відповідно до завдань Нової української школи й вищої освіти майбутніх педагогів початкової школи автори аналізують можливості застосування технології критичного мислення, ІКТ-технологій, доповненої реальності, проєктів у системі літературної освіти Педагогічного інституту. Обґрунтована важливість набуття знань, умінь і навичок застосування AR-додатків до інтерактивних видань художньої літератури майбутніми вчителями початкової школи під час організації ними літературного читання. Для студентів розроблені завдання з використанням засобів ІКТ: створення буктрейлерів та коміксів за художніми творами для дітей; QR-квестів для молодших школярів за текстами творів сучасних письменників; ментальних карт (ресурс Mindmeister) за сюжетами прозових творів; відео-презентацій про письменників та їхню творчість (ресурси «PoowToon», «Prezi»); візуалізованого плану творів за допомогою інфографіки; інтелектуальних ігрових завдань для молодших школярів (ресурс LearningApps) тощо. Ефективним видом інтелектуальної діяльності студентів під час вивчення літератури визнано проєкт, результатом якого є: відеофільми; літературні карти; рекламні буклети; мультимедійні презентації; публікації у вигляді літературної газети, журналу, збірки, створені за допомогою програми Microsoft Pablisher; творчі роботи (казки, поезії, есе, ігровий контент тощо) та їх публікація в електронному виданні.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2020-11-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/778
 
Source Освітологічний дискурс; Том 31 № 4 (2020): Освітологічний дискурс; 129-142
Educological discourse; Vol. 31 No. 4 (2020): Educological discourse; 129-142
Освитологичный дискурс; Том 31 № 4 (2020): Освітологічний дискурс; 129-142
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/778/621
 
Rights Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library