FEATURES OF PROFESSIONAL INTERACTIONS OF FUTURE SPECIALISTS OF SOCIONOMIC PROFESSIONS IN THE INCLUSIVE ENVIRONMENT: SWOT-ANALYSIS

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title FEATURES OF PROFESSIONAL INTERACTIONS OF FUTURE SPECIALISTS OF SOCIONOMIC PROFESSIONS IN THE INCLUSIVE ENVIRONMENT: SWOT-ANALYSIS
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА: SWOT-АНАЛІЗ
 
Creator Наход, Світлана
 
Subject inclusive environment
integrative approach
professional interaction
coeducation
technology of joint learning
specialists of socionomic professions
SWOT-analysis
інклюзивне середовище
інтегративний підхід
професійна взаємодія
спільне навчання
технологія спільного навчання
фахівці соціономічних професій
SWOT-аналіз
 
Description The article is devoted to the SWOT-analysis of the features of professional interaction of future specialists of socionomic professions in an inclusive environment. The socio-pedagogical and psychological direction of the following socionomic professions is considered: psychologist, pedagogue, social pedagogue, social worker, tutor. The strengths of professional interaction of specialists are clarified: the ability to jointly set goals and distribute the functions of professional activity, identify ways to achieve them and plan this process; to establish sequence in the working process; analyze the results of diagnosis of individual characteristics of the child; use theoretical knowledge to solve practical problems of professional activity, etc. Weaknesses include translation of information in professional terminology; implementation of holistic reflection; division of responsibilities; specification of achieving meta-subject results. Opportunities are found in improving the efficiency of working with a particular child; holistic view of the child; ability to individualize the educational process taking into account the results of diagnostics, designing an adaptive learning strategy; providing effective assistance to the child in overcoming communicative, regulatory, cognitive and personal difficulties in the educational process, etc. Threats to the establishment of effective professional interaction were manifested in communicative unpreparedness of the parties, unwillingness to work in a team, insufficient understanding by specialists of their own functions in the field of psychological and pedagogical support of a child with special educational needs.It is concluded that joint, specially organized educational activities of future specialists of socionomic professions will contribute to a strong and meaningful acquisition of theoretical knowledge, acquisition of practical skills and experience of professional communication. It is established that the implementation of the program of joint training of teachers, psychologists, tutors, social educators, social workers will help create a single field that will unite future professionals in the process of forming integrative competencies needed to work in inclusive education.
Стаття присвячена проведенню SWOT-аналізу особливостей професійної взаємодії майбутніх фахівців соціономічних професій в умовах інклюзивного середовища. У роботі розглянуто соціально-педагогічний та психологічний напрямок соціономічних професій: психолог, педагог, соціальний педагог, соціальний робітник, тьютор. З’ясовано сильні сторони професійної взаємодії фахівців: можливість спільно ставити цілі і розподіляти функції професійної діяльності, визначати шляхи їх досягнення і планувати цей процес; встановлювати послідовність у роботі; аналізувати результати діагностики індивідуальних особливостей дитини; використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань професійної діяльності, тощо. До слабких сторін віднесено: трансляцію інформації професійною термінологією; здійснення цілісної рефлексії; поділ відповідальності; конкретизацію досягнення метапредметних результатів. Можливості знайдено у: підвищенні ефективності роботи з конкретною дитиною; цілісному уявленні про дитину; спроможності індивідуалізації освітнього процесу з урахуванням результатів діагностики, проєктуванні адаптивної стратегії навчання; наданні дієвої допомоги дитині в подоланні комунікативних, регулятивних, пізнавальних та особистісних труднощів в освітньому процесі, тощо. Загрози встановленню ефективної професійної взаємодії виявилися у: комунікативній неготовності сторін, небажанні працювати у колективі; недостатньому розумінні фахівцями власних функцій у галузі психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.Зроблено висновок, що спільна, особливим чином організована навчальна діяльність майбутніх фахівців соціономічних професій, сприятиме міцному та осмисленому засвоєнню теоретичних знань, набуттю практичних умінь та досвіду професійного спілкування. Встановлено, що реалізація програми спільної підготовки педагогів, психологів, тьюторів, соціальних педагогів, соціальних робітників допоможе створити єдине поле, що поєднає майбутніх фахівців у процесі формування у них інтегративних компетентностей, необхідних для роботи в системі інклюзивної освіти.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2020-11-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/774
 
Source Освітологічний дискурс; Том 31 № 4 (2020): Освітологічний дискурс; 69-84
Educological discourse; Vol. 31 No. 4 (2020): Educological discourse; 69-84
Освитологичный дискурс; Том 31 № 4 (2020): Освітологічний дискурс; 69-84
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/774/617
 
Rights Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library