Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική

Byzantina Symmeikta

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική
Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική
 
Creator ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ, Ελεωνόρα
 
Subject DF 553;DF 548;DF 549;DF 546;PA 80001;UB 1;JC 348;JC 109;JC;JF;JF 1338;BL 72;BL 624;BL 630;HM 711;HN;HM 706 ;HT 101
DF 553;DF 548;DF 549;DF 546;PA 80001;UB 1;JC 348;JC 109;JC;JF;JF 1338;BL 72;BL 624;BL 630;HM 711;HN;HM 706 ;HT 101
μοναχισμός Κωνσταντινούπολης; πολιτική διοίκηση; αυτοκράτορες; Προσωπογραφία; κοινωνικές ομάδες
 
Description   Eleonora Kountoura-GalakiThe magister Theoktistos and Theodore the Studite: Monastic Life and Policy. The quaestor Theoktistos was among the leading officials who took part in the conspiracy of the logothete Nicephorus against the empress Irene (802). He was identical with the magister Theoktistos who, as a supreme member of the Senate, received in 808 the letter No. 24 by Theodore the Studite. With this letter Theodore hoped that he could persuade magister Theoktistos to intervene to the emperor Nicephorus I, in order to avoid banishment. The magister, however, did not play a prominent role under the reign of Nicephorus and Theodore was forced to abandon the City. During the brief reign of Michael I, where we can observe the weakening of the imperial institution and the simultaneous uprise of the senatorial power as well as the rise of the fanatic monks (the monastery of Studion experienced a significant prosperity at that time) magister Theoktistos and Theodore the Studite had then powerfully participated in political life and had played a crucial role in it. Probably the same Theoktistos received one more letter (No 123) by Theodore the Studite after the accession of Leo V.
  Eleonora Kountoura-GalakiThe magister Theoktistos and Theodore the Studite: Monastic Life and Policy. The quaestor Theoktistos was among the leading officials who took part in the conspiracy of the logothete Nicephorus against the empress Irene (802). He was identical with the magister Theoktistos who, as a supreme member of the Senate, received in 808 the letter No. 24 by Theodore the Studite. With this letter Theodore hoped that he could persuade magister Theoktistos to intervene to the emperor Nicephorus I, in order to avoid banishment. The magister, however, did not play a prominent role under the reign of Nicephorus and Theodore was forced to abandon the City. During the brief reign of Michael I, where we can observe the weakening of the imperial institution and the simultaneous uprise of the senatorial power as well as the rise of the fanatic monks (the monastery of Studion experienced a significant prosperity at that time) magister Theoktistos and Theodore the Studite had then powerfully participated in political life and had played a crucial role in it. Probably the same Theoktistos received one more letter (No 123) by Theodore the Studite after the accession of Leo V.
 
Publisher Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF)
 
Date 1998-09-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


ιστορική αναζήτηση
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3636
10.12681/byzsym.845
 
Source Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 12; 43-55
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 12; 43-55
1791-4884
1105-1639
 
Language ell
 
Relation https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3636/3495
 
Coverage Κωνσταντινούπολη, 8ος-9ος αι.
Μοναχισμός Κωνσταντινούπολης και πολιτική διοίκηση Μέσης Βυζαντινής περιόδου
Χρονογραφία; Αγιολογικά κείμενα; Επιστολές
 
Rights Copyright (c) 2014 Ελεωνόρα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library