Assessment of professional competences in the Audiovisual Communication degree

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Assessment of professional competences in the Audiovisual Communication degree
Avaluació de competències professionalitzadores en els estudis de grau de comunicació audiovisual
Evaluación de competencias profesionalizadoras en los estudios de grado en comunicación audiovisual
 
Creator Romeo, Marina
Yepes-Baldó, Montserrat
Burset Burillo, Silvia
González, Vicenta
Sánchez, Lydia
Besolí, Andrés
Gustems Carnicer, Josep
 
Subject Rubrics, Professional competences, Higher education, audiovisual Communication, Assessment
Rúbriques; Competències professionalitzadores; Ensenyament superior; Comunicació audiovisual; Avaluació
Rúbricas; Competencias profesionalizadoras; Enseñanza superior; Comunicación audiovisual; Evaluación
 
Description Changes in higher education have led to a remarkable level of professionalism of studies and constant adaptation to social demands. One of the requirements of university education in audiovisual communication is for students to develop professional competences, to help them to find employment in a highly competitive, constantly changing market. The aim of this research was to create a rubric to assess professional audiovisual communication competences in the Spanish degree Audiovisual Communication. Employers and academic experts in the field were selected to develop the rubric. The final version assesses the level of acquisition of professional audiovisual communication competences and creates a clear picture of the organization and suitability of the teaching and learning processes and educational methodologies. Consequently, the rubric could become a key educational instrument for future students and improve the assessment of learning outcome.
Els recents canvis en la formació universitària han comportat un destacable nivell de professionalització dels estudis i una constant adequació a les demandes socials. En aquest sentit, una de les necessitats per a la formació universitària a l'àrea de la comunicació audiovisual és desenvolupar en els estudiants competències professionalitzadores que els permetin trobar nínxols d'ocupació en un mercat altament competitiu i sotmès a canvis continus. Aquesta recerca té per objecte crear una rúbrica que permeti avaluar l'aprenentatge professionalitzador en els estudis de grau en comunicació audiovisual (CAV) que es desenvolupen a Espanya. Per desenvolupar-la hem comptat amb ocupadors i acadèmics experts de l'àmbit de la comunicació audiovisual triats de forma intencional. La rúbrica final desenvolupada, a més de permetre avaluar el grau d'adquisició de les competències professionalitzadores en CAV, permet dibuixar un mapa clar de l'organització i adequació dels processos i metodologies docents. En aquest sentit, la rúbrica pot ser un instrument pedagògic clau per a una futura promoció d'estudiants, i es pot convertir en un instrument que afavoreixi l'avaluació formativa dels alumnes.
Los recientes cambios en la formación universitaria han conllevado un destacable nivel de profesionalización de los estudios y una constante adecuación a las demandas sociales. En este sentido, una de las necesidades para la formación universitaria en el área de la comunicación audiovisual es desarrollar en los estudiantes competencias profesionalizadoras que les permitan encontrar nichos de empleo en un mercado altamente competitivo y sometido a cambios continuos. Esta investigación tiene por objeto crear una rúbrica que permita evaluar el aprendizaje profesionalizador en los estudios de grado en Comunicación Audiovisual (CAV) que se desarrollan en España. Para el desarrollo de la misma hemos contado con empleadores y académicos expertos del ámbito de la comunicación audiovisual elegidos de forma intencional. La rúbrica final desarrollada además de permitir evaluar el grado de adquisición de las competencias profesionalizadoras en CAV, permite dibujar un mapa claro de la organización y adecuación de los procesos y metodologías docentes. En este sentido, ésta puede ser un instrumento pedagógico clave para una futura promoción de estudiantes, y convertirse así en un instrumento que favorezca la evaluación formativa de los alumnos.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor Programa de Millora i Innovació Docent (PMID)
Vicerectorat de Política Docent de la Universitat de Barcelona
Programa de Millora i Innovació Docent (PMID)
Vicerectorat de Política Docent de la Universitat de Barcelona
Programa de Millora i Innovació Docent (PMID)
Vicerectorat de Política Docent de la Universitat de Barcelona
 
Date 2017-01-09
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2017.10.11014
10.1344/reire2017.10.11014
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 10, No 1 (2017): (juliol-desembre, 2016); 57–74
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 10, No 1 (2017): (juliol-desembre, 2016); 57–74
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 10, No 1 (2017): (juliol-desembre, 2016); 57–74
2013-2255
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2017.10.11014/20148
/*ref*/Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (2005). Libro Blanco de Títulos de Grado en Comunicación. Madrid: ANECA.
/*ref*/Alsina, J. (Coord.) (2013). Rúbricas para la evaluación de competencias. Barcelona: ICE-Octaedro.
/*ref*/Bartolomé, A., Martínez Figuera, E., y Tellado González, F. (2014). La evaluación del aprendizaje en red mediante blogs y rúbri¬cas: ¿complementos o suplementos? Revista de Docencia Universitaria, 12(1), 159 176. doi: 10.4995/redu.2014.6430
/*ref*/Brown, S. (2015). Perspectivas internacionales sobre la práctica de la evaluación en educación superior. Relieve, 21(1), 1 15. doi: 10.7203/relieve.21.1.6403
/*ref*/Brummer, J. J. (1985). A Delphi method of teaching applied philosophy. Teaching Philosophy, 8(3), 207 220. doi: 10.5840/teachphil19858381
/*ref*/Clark, L. A., y Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale development. Psychological Assessment, 7(3), 309 319. doi: 10.1037/1040-3590.7.3.309
/*ref*/Crespo Martín, B., Figueras Ferrer, E., Mascarella Vilageliu, M., Nualart Torroja, A., Redondo Arolas, M., y Valle Martí, J. A. (2016). Projecte de recerca per a la definició i implementació de rúbriques d’avaluació de la competència transversal de treball en equip en els graus de la Facultat de Belles Arts. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 9(1), 62 86. doi: 10.1344/reire2016.9.1915
/*ref*/De la Cruz, G., y Abreu, L. F. (2012). Rúbricas, currículo y trabajo docente colaborativo: una experiencia práctica. Observar, 6, 31 48. Disponible en www.odas.es/site/magazine.php
/*ref*/Esparcia, A. C., Nobell, A. Á., y Velázquez, J. A. M. (2013). EEES y la formación en comunicación en España. La estructura de la oferta de posgrado. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 19, 99 110. doi: 10.5209/rev_ESMP.2013.v19.42015
/*ref*/Etxabe, J. M., Aranguren, K., y Losada, D. (2011). Diseño de rúbricas en la formación inicial de maestros/as. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria (REFIEDU), 4(3), 156 269. Disponible en http://refiedu.webs.uvigo.es/Refiedu/Vol4_3/REFIEDU_4_3_1.pdf
/*ref*/García, M. A., Aguilar, C., Romeo, M., Yepes-Baldó, M., González, V., Sánchez, L., Burset, S., y Berger, R. (2011). Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona: un ejemplo de evaluación por competencias. VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Retos y oportunidades del desarrollo de los nuevos títulos en educación superior. Madrid: UEM. Disponible en http://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/1520/57_LAS_ASIGNATURAS_PROYECTOS.pdf?sequence=2
/*ref*/González Rey, F. (2006). Investigación cualitativa y subjetividad. Guatemala: ODHAG. Landeta, J. (1999). El método Delphi: una técnica de previsión para la incertidumbre. Barcelona: Ariel.
/*ref*/Moskal, B. M. (2000). Scoring rubrics: What, when and how? Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(3). Disponible en http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=3
/*ref*/Romeo, M., y Yepes-Baldó, M. (2008). Psicología del trabajo en el ámbito de las Relaciones Laborales. Competencias en el marco del EEES. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 76, 143 159. Disponible en http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/76/est07.pdf
/*ref*/Romeo, M., Yepes-Baldó, M., Burset, S., García, M. A., González, V., Sánchez, L., y Berger, R. (2012). Desarrollo de la materia Proyectos. Grado de Comunicación Audiovisual. Universitat de Barcelona. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria (REFIEDU), 5(2), 122 132. Disponible en http://refiedu.webs.uvigo.es/Refiedu/Vol5_2/REFIEDU_5_2_6.pdf
/*ref*/Romeo, M., Yepes-Baldó, M., González, V., Sánchez, L., y Berger, R. (2013). Evaluación 360º. Una herramienta de mejora continua en el grado de Comunicación Audiovisual. Univest 2013. Disponible en http://hdl.handle.net/10256/8187
/*ref*/Romeo, M., Yepes-Baldó, M., Sánchez, L., Burset, S., García, M. A., González, V., Gustems, J., Martín, C., Bosch, E., Berger, R., y Aguilar, C. (2014). Directrices académico-docentes en el grado de CAV: Un estudio exploratorio multifuente. Revista d’Innovació i Recerca en Educació (REIRE), 7(1), 76 92. doi: 10.1344/reire2014.7.1715
/*ref*/Romeo, M., Yepes-Baldó, M., y Carro, D. (2010). Requerimientos de competencias del profesional de RRHH: Ajuste entre las percepciones de empleadores y graduados. Revista de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios Financieros, 326, 127 150.
/*ref*/Ruiz, J. M. (2010). Evaluación del diseño de una asignatura por competencias, dentro del EEES, en la carrera de Pedagogía: Estudio de un caso real. Revista de Educación, 351, 435 460. Disponible en http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/mas/5/51/51.pdf
/*ref*/Stevens, D. D., y Levi, A. (2005). Introduction to rubrics: An assessment tool to save grading time, convey effective feedback, and promote student learning. Sterling, VA: Stylus Publishers.
/*ref*/Valarino, E., Yáber, G., y Cemborain, M. S. (2011). Metodología de la investigación: paso a paso. México: Editorial Trillas.
 
Rights Copyright (c) 2017 Marina Romeo, Montserrat Yepes-Baldó, Silvia Burset Burillo, Vicenta González, Josep Gustems Carnicer, Lydia Sánchez Gómez, Andrés Besolí
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library