Anàlisi discriminant mitjançant SPSS

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Anàlisi discriminant mitjançant SPSS
Discriminant analysis with SPSS
Análisis discriminante mediante SPSS
 
Creator Torrado-Fonseca, Mercedes
Berlanga-Silvente, Vanesa
 
Subject Anàlisi discriminant; Classificació de dades i subjectes; Predicció; Poder de discriminació
discriminant analysis; classification and subject data; predictive power of discrimination
Análisis discriminante; Clasificación de datos y sujetos; Predicción; Poder de discriminación
 
Description L'anàlisi discriminant és un mètode estadístic pel qual es busca conèixer quines variables, mesures en objectes o individus, expliquen millor l'atribució de la diferència dels grups als quals pertanyen aquests objectes o individus. És una tècnica que ens permet comprovar fins a quin punt les variables independents considerades en la investigació classifiquen correctament els subjectes o objectes. Es mostren i expliquen els principals elements que es relacionen amb el procediment per dur a terme l'anàlisi discriminant i la seva aplicació utilitzant el paquet estadístic SPSS versió 18 per al desenvolupament del model estadístic, les condicions per a l'aplicació de l'anàlisi, l'estimació i interpretació de les funcions discriminants, els mètodes de classificació i la validació dels resultats.
Discriminant analysis is a statistical method by which we want to know what variables measured at objects or individuals best explain the difference allocating the groups to which belong said objects or individuals. This technique allows us to test the extent to which independent variables correctly classified research subjects or objects. Are shown and explained the main elements relating to the procedure for conducting the discriminant analysis and its application using SPSS version 18 for statistical model development, the conditions for the application of analysis, estimation and interpretation of the discriminant functions, methods of classification and validation of results.
El análisis discriminante es un método estadístico a través del cual se busca conocer qué variables, medidas en objetos o individuos, explican mejor la atribución de la diferencia de los grupos a los cuales pertenecen dichos objetos o individuos. Es una técnica que nos permite comprobar hasta qué punto las variables independientes consideradas en la investigación clasifican correctamente a los sujetos u objetos. Se muestran y explican los principales elementos que se relacionan con el procedimiento para llevar a cabo el análisis discriminante y su aplicación utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 18, para el desarrollo del modelo estadístico, las condiciones para la aplicación del análisis, la estimación e interpretación de las funciones discriminantes, los métodos de clasificación y la validación de los resultados.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2013-07-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2013.6.26210
10.1344/reire2013.6.26210
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 6, No 2; 150–166
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 6, No 2; 150–166
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 6, No 2; 150–166
2013-2255
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2013.6.26210/17698
/*ref*/Bisquerra, R. (1989). Análisis discriminante. En Rafael Bisquerra. Introducción conceptual al Análisis Multivariable. Un enfoque informático con los paquetes Spss, Bmdp, Lisrel y Spad (pp. 243-280). Barcelona: PPU.
/*ref*/Ferrán, A., M. (2001). Spss para windows – Análisis estadístico. España: McGraw Hill/Interamericana.
/*ref*/Gil, J.; García Jiménez, E. y Rodríguez Gómez, G. (2001). Análisis discriminante. Cuadernos de Estadística nº 12. Madrid: La Muralla.
/*ref*/Gondar, N., J. E. (2001). Análisis discriminante [En línea] Disponible en: http://www.estadistico.com/arts.html?20011112
/*ref*/Hernandez, J.; Ramírez, M.J. y Ferri, C. (2004). Introducción a la minería de datos. Madrid: Pearson educación.
/*ref*/Johnson, D., E. (2000). Métodos multivariados aplicados al análisis de datos. D.F. México: C. V., International Thomson Editores.
/*ref*/Lind, D.A., Marchal, W.G., Wathen, S.A. (2012). Estadística aplicada a los negocios y la economía. México D.F.: McGraw-Hill.
/*ref*/Pérez, C. (2004). Técnicas de análisis multivariante de datos. Aplicaciones con SPSS. Madrid: Pearson educación.
/*ref*/Pérez, C. y Santín, D. (2007). Minería de Datos: Técnicas y Herramientas. Madrid: Ediciones Paraninfo.
/*ref*/Silberschatz, A. (2007). Fundamentos de diseño de bases de datos (5ª ed.). Madrid: McGraw-Hill / Interamericana de España.
/*ref*/Valderrey, P. (2010). Técnicas de segmentación de mercados. Madrid: Starbook editorial.
 
Rights Copyright (c) 2013 Mercedes Torrado-Fonseca, VanesaBerlanga-Silvente
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library