Despertant la curiositat cientìfica en Educació Infantil a través de la col·laboració de la familia, la escola i el centre universitari

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Despertant la curiositat cientìfica en Educació Infantil a través de la col·laboració de la familia, la escola i el centre universitari
Awakening scientific curiosity in preschool children through the collaboration of the family, the school and the university center
Despertando la curiosidad científica en infantil a través de la colaboración de familia, escuela y centro universitario
 
Creator Hidalgo-Navarrete, José
de-la-Blanca-de-la-Paz, Soledad
Barrionuevo-Cabrera, Juana-María
Calleja-Salas, Guadalupe
Cruz, María-de-la-Cruz
Fernández-Arjona, Asunción
Justicia-de-la-Torre, María-José
Navarrete-Vernalte, Antonia
Rus-Blázquez, María-del-Mar
 
Subject Metodologia científica; Treball col·laboratiu; Curiositat científica; Formació inicial; Formació permanent
Scientific methodology; Collaborative work; Scientific curiosity; Initial training; In-service training
Metodología científica; Trabajo colaborativo; Curiosidad científica; Formación inicial; Formación permanente
 
Description L’experiència es planteja com una activitat per a l’alumnat d’Educació Infantil. La fi és despertar la curiositat científica i fomentar la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa pel fet que hi participen pares i mares de l’alumnat, estudiants d’Educació Infantil i professors de l’Escola Universitària. El desenvolupament de l’experiència es va basar en l’organització d’una jornada de tallers per a l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil del CEIP «Sant Ginés de la Jara», de Sabiote (Jaén), en els quals es presentava el descobriment de fenòmens científics a través d’experiments, amb la col·laboració dels pares i mares interessats en el projecte i de l’alumnat de Magisteri de l’Escola Universitària de Magisteri «Sagrada Família», d’Úbeda, propera al centre en el qual es va desenvolupar l’experiència. Es van dur a terme un total de quatre tallers basats en una metodologia científica, deixant als nens que observessin en primer lloc, fessin hipòtesis, comprovessin el fenomen sobre el qual estaven fent les conjectures i, finalment, extraguessin una conclusió. Per estudiar la iniciació a la curiositat científica en el grup de nens i nenes d’infantil utilitzem la tècnica qualitativa de producció de textos. Així mateix, com l’experiència es va preparar com un projecte de formació a través del treball col·laboratiu de diversos sectors de la comunitat, ens vam proposar estudiar l’evolució en la interrelació de teoria i pràctica entre l’alumnat de magisteri a través d’un disseny d’investigació d’un sol grup amb pretest-postest i a partir d’un qüestionari de resolució de situacions científiques problemàtiques. De manera similar, per analitzar si el context familiar constituïa un entorn de col·laboració per encoratjar la curiositat científica i contribuir des d’un altre ambient diferent a l’escolar al seu desenvolupament, utilitzem un disseny pretest-postest a partir d’un qüestionari de preguntes obertes.
The experience presented is an activity for preschool students. The aim is to arouse their scientific curiosity and encourage collaboration among members of the educational community by participating students' parents, and students and teachers from the Teacher Training College Sagrada Familia in beda. The experience consisted of a day of workshops for preschool students from the state school "San Gins de la Jara" in Sabiote (Jan). In those workshops the students discovered scientific phenomena through experiments. A total of four workshops were carried out. They were based on scientific methodology in which children first observe, then formulate hypotheses, check the phenomenon and, finally, draw a conclusion. To study the initiation to scientific curiosity in the group of children we used the qualitative technique of text production. Also, as the experience was designed as a training project through the collaborative work of several sectors of the community, we decided to study the evolution in the correlation between theory and practice that trainee teachers had by means of a pretest-posttest research design with a single group, on the basis of a questionnaire on solving problematic scientific situations. In the same way, we used a pretest-posttest design based on a questionnaire with open-ended questions to analyze whether the family context was a collaborative environment to foster scientific curiosity and to contribute to its development in a setting other than the school. The results show that, after the intervention, a significant group of children remind one or more of the experiments of the workshops and are able to give a scientific explanation of them. The information drawn from the data collected in the family setting expand the results mentioned before, since it shows that, in some homes, children have applied scientific knowledge and, thus, the family context has become a collaborative environment to encourage scientific curiosity. Besides, the analysis of the data collected from trainee teachers show that most of them are capable of linking theory and practice after the experience.
La experiencia se plantea como una actividad para el alumnado de Educación Infantil. El fin es despertar la curiosidad científica y fomentar la colaboración entre los miembros de la comunidad educativa al participar padres y madres del alumnado, estudiantes de Educación Infantil y profesores de la Escuela Universitaria. El desarrollo de la experiencia se basó en la organización de una jornada de talleres para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil del CEIP “San Ginés de la Jara”, de Sabiote (Jaén), en los que se presentaba el descubrimiento de fenómenos científicos a través de experimentos, con la colaboración de los padres y madres interesados en el proyecto y del alumnado de Magisterio de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia”, de Úbeda, cercana al centro en el que se desarrolló la experiencia. Se realizaron un total de cuatro talleres basados en una metodología científica, dejando a los niños que observaran en primer lugar, lanzaran hipótesis, comprobaran el fenómeno sobre el que estaban haciendo las conjeturas y, finalmente, extrajeran una conclusión. Para estudiar la iniciación a la curiosidad científica en el grupo de niños y niñas de infantil utilizamos la técnica cualitativa de producción de textos. Asimismo, como la experiencia se preparó como un proyecto de formación a través del trabajo colaborativo de varios sectores de la comunidad, nos propusimos estudiar la evolución en la interrelación de teoría y práctica entre el alumnado de magisterio a través de un diseño de investigación de un sólo grupo con pretest-postest y a partir de un cuestionario de resolución de situaciones científicas problemáticas. De manera similar, para analizar si el contexto familiar constituía un entorno de colaboración para alentar la curiosidad científica y contribuir desde otro ambiente diferente al escolar a su desarrollo, utilizamos un diseño pretest-postest a partir de un cuestionario de preguntas abiertas.
Los resultados muestran que, tras la intervención, un grupo significativo de niños y niñas recuerdan uno o varios de los experimentos de los talleres y son capaces de dar una explicación científica de los mismos. La información que arrojan los datos extraídos en el ámbito familiar amplían los resultados anteriores, puesto que ponen de manifiesto que, en algunos hogares, los niños han aplicado los conocimientos científicos y, de esta manera, el contexto familiar se ha constituido en un entorno de colaboración que alenta la curiosidad científica. Por su parte, los resultados del alumnado de Magisterio indican que la mayoría es capaz de interrelacionar teoría y práctica después de la experiencia.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2012-01-09
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2012.5.1516
10.1344/reire2012.5.1516
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol.: 5 Núm.: 1; 98–122
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol.: 5 Núm.: 1; 98–122
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol.: 5 Núm.: 1; 98–122
2013-2255
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2012.5.1516/2701
/*ref*/Aliberas, J. (2006). “¿Qué conocimiento científico enseñar en la escuela obligatoria?”. Aula 150: 14-18.
/*ref*/Aragón, Mª. M. (2006). “La luz es invisible: realización de un módulo interactivo”. Aula 150: 40-44.
/*ref*/Bazarra, L.; Casanova, O., y Ugarte J.G. (2007). Profesores, alumnos, familias. 7 pasos para un nuevo modelo de escuela. Madrid. Narcea.
/*ref*/Buendóa, L. (1999): “La investigación por encuesta”. En Buendía, L.; Colás, Mª.P., y Hernández, F. (eds.): Métodos de investigación en psicopedagogía. Madrid: McGraw-Hill, pp. 120-155.
/*ref*/Canedo Ibarra, S., Castelló Escandell, J. y García Wehrle, P. (2006). “La construcción de significados científicos en la etapa de educación infantil: una experiencia con planos inclinados”. Enseñanza de las ciencias, número extra: 6 pp.
/*ref*/Canedo-Ibarra, S. P.; Castelló-Escandell, J. y García-Wehrle, P. (2010). “Enseñanza-aprendizaje de las ciencias en Educación Infantil: la construcción de modelos científicos precursores”. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 3(1), 29-45. http://dx.doi.org/10.1344/reire2010.3.1313
/*ref*/Del Pozo, M. (1998). “Pequeños investigadores”. Padres y Maestros 239: 32- 35.
/*ref*/De La Blanca, S. (2007). Los efectos de la institución y del período de prácticas en la formación de los futuros docentes en la Escuela Universitaria de Magisterio Sagrada Familia. Tesis doctoral. Universidad de Málaga.
/*ref*/Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E. y Scott, P. (1994). “Constructing scientific knowledge in the classroom”. Educational Researcher 23 (7): 5-12.
/*ref*/Duschl, R. y Osborne, J. (2002). “Supporting and Promoting Argumentation Discourse in Sciencie Education”. Studies in Science Education, 38: 39-72.
/*ref*/Feu, Mª. T. y Schaaff, O. (2006). “El trabajo experimental en Educación Infantil”. Apuntes pedagógicos, 1: 6-7.
/*ref*/Fox, D.J. (2ª ed.). (1987). El proceso de investigación en educación. Pamplona. Eunsa.
/*ref*/García, M. (2006). “El rincón de ciencias cómo hacerlo posible a lo largo del año escolar”. En Soto, C. (Ed.). El rincón de ciencias en la escuela infantil ¿Cómo hacerlo posible a lo largo del curso escolar? Argentina. Infancia en red.
/*ref*/Hernández Pina, F. (1999): “Diseños de investigación experimental”. En Buendía, L.; Colás, Mª.P., y Hernández, F. (eds.): Métodos de investigación en psicopedagogía. Madrid: McGraw-Hill, pp. 92-116.
/*ref*/Hidalgo, J.; De La Blanca, S.; Chicharro, J.; Luna, L.; García, D., y Muñoz, J.A. (2007). “Del conocimiento intuitivo al conocimiento científico: Un camino por descubrir”. Anales del IV Congreso “La ciencia en las primeras etapas de la educación”: 14-25, en http://www.csicenlaescuela. csic.es/pdf/4congresodoc.pdf.
/*ref*/Hinojo, F.J. y Aznar, I. (2002). “La participación de las familias en las instituciones educativas”. Padres y Maestros 267: 20- 24.
/*ref*/Lowy, E. (2006). “La física como espectáculo”. Aula 150: 31- 33.
/*ref*/Martín-Moreno, Q. (2000). Bancos de talento. Madrid. Sanz y Torres. 247 pp.
/*ref*/Martínez, C. y García, S. (2008). “Interpretando fenómenos ópticos cotidianos”. Padres y Maestros, 316: 23-27.
/*ref*/Mercer, N., Dawes, L., Wegerif, R. y Sams, C. (2004). “Reasoning as a scientist: ways of helping children to use language to learn science”. British Educational Research Journal, 30 (3): 357-377.
/*ref*/ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 26 de agosto de 2008, nº 169.)
/*ref*/Rodrigo López, Mª J. y Cubero Pérez, R. (2000). “Constructivismo y enseñanza de las ciencias”. En Perales Palacios, F.J. and Cañal de León, P. (Dir.): Didáctica de las Ciencias Experimentales. Alcoy. Marfil, pp. 85–108.
/*ref*/Vila, I. (2003). “Familia y escuela. Dos contextos y un sólo niño”. En AA.VV. La participación de los padres y madres en la escuela. Barcelona. Graó, pp. 27-37.
/*ref*/Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psiychological processes. En: M. John-Steiner, S. Scribner, y E. Souberman (Eds.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
Rights Copyright (c) 2012 José Hidalgo Navarrete, et al.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library