A COMPARISON OF THE ENGLISH ACADEMIC RESULTS OF K16 NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS BY DIFFERENT ETHNICITIES AND GENDER AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF SCIENCES

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A COMPARISON OF THE ENGLISH ACADEMIC RESULTS OF K16 NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS BY DIFFERENT ETHNICITIES AND GENDER AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF SCIENCES
SO SÁNH KẾT QUẢ HỌC TẬP TIẾNG ANH THEO DÂN TỘC VÀ THEO GIỚI TÍNH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ K16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 
Creator Thảo, Nguyễn Thị
 
Subject Giáo dục, giảng dạy tiếng Anh
academic results; ethnic groups; gender; K16 students; Thai Nguyen University of Sciences

kết quả học tập; dân tộc; giới tính; sinh viên K16; Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
 
Description English teaching and learning has become an essential strategy for the social development of Vietnam. However, the achievement in learning English depends on a lot of factors including the teaching methods, students’ academic backgrounds and also students’ attitudes towards the language learning. This study investigated whether or not gender and ethnicity factors impact on the academic result of university students from different ethnic groups. Also, this descriptive study attempts to compare the academic results of the three compulsory English courses in the university formal syllabus. The data is collected from 304 non-English major students from different ethnic groups of K16 at Thai Nguyen University of Sciences. Results indicated that gender played an important part in the academic achievement of those students. Besides, ethnic factors also partially impacted on the academic results of university students. The findings of the study are expected to be valuable sources for local teachers and researchers who want to investigate the reasons why gender affects the learning English, and the relationship between the students’ identity and English learning outcomes.
Dạy và học tiếng Anh đang trở thành một chiến lược quan trọng cho sự phát triển xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, thành tích học tập tiếng Anh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bao gồm phương pháp giảng dạy, nền tảng kiến thức của sinh viên và cả thái độ của sinh viên đối với việc học ngôn ngữ. Nghiên cứu nhằm mục đích điều tra xem liệu các yếu tố giới và dân tộc có ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên đại học từ các nhóm dân tộc khác nhau hay không. Ngoài ra, nghiên cứu cũng so sánh kết quả học tập của ba môn tiếng Anh bắt buộc trong khung chương trình đại học. Dữ liệu được thu thập từ 304 sinh viên không chuyên ngữ thuộc các nhóm dân tộc khác nhau của K16, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Kết quả chỉ ra rằng giới tính đóng một phần quan trọng trong thành tích học tập của các sinh viên này. Bên cạnh đó, yếu tố dân tộc cũng tác động một phần đến kết quả học tập của sinh viên đại học. Những phát hiện của nghiên cứu dự kiến sẽ là nguồn tham khảo có giá trị cho các giáo viên và nhà nghiên cứu địa phương trong việc tìm hiểu lý do tại sao giới ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh và mối quan hệ giữa bản sắc riêng của sinh viên các dân tộc với kết quả học tập tiếng Anh của nhóm sinh viên này.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-06-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2989
10.34238/tnu-jst.2989
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 12 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 39 - 46
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 12 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 39 - 46
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2989/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library