DISCOURSE APPROACH IN THE SYSTEM OF TRANING OF THE UKRAINIAN LANGUAGE OF FOREIGN STUDENTS OF MEDICAL SPECIALTIES

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DISCOURSE APPROACH IN THE SYSTEM OF TRANING OF THE UKRAINIAN LANGUAGE OF FOREIGN STUDENTS OF MEDICAL SPECIALTIES
ДИСКУРСНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 
Creator Кушнір, Ірина
 
Subject foreign students
medical scientific and academic discourse
Ukrainian as a foreign language
іноземні студенти
медичний науково-академічний дискурс
українська мова як іноземна
 
Description The article describes the main characteristics of the discourse approach in the system of teaching Ukrainian as a foreign language and the main components of the Ukrainian-language medical scientific-academic discourse as a basis for selecting the content of language education of foreign medical students of Ukrainian universities. By participating in the Ukrainian-language medical discourse, foreign medical students gain professional knowledge and the opportunity to become subjects of communicative practices of professional communication with equal professionals and various members of Ukrainian society (patients), to whom the future doctor's professional activity is directed. The author cites the following content components of the system of teaching Ukrainian as a foreign language: communicative roles of the subjects of medical discourse that regulate the communicative needs of foreign students; appropriate communicative intentions and strategies, tactics of realization of these intentions; genre forms of medical discourse; situational and thematic organization; basic communicative units of realization of medical discourse. Linguodidactic interpretation of this kind of medical discourse allowed to formulate partial principles of selection of language and speech materials for teaching Ukrainian as a foreign language.
The characteristics of the essence and components of medical scientific-academic discourse are given in the article, the principles of selection of educational materials for
teaching Ukrainian as a foreign language are singled out are the communicative-linguistic basis of language education of foreign medical students. The linguo-methodical interpretation of the studied phenomenon will help in the selection of language material and the creation of methodological developments and manuals on the Ukrainian language for foreign students; in the choice of teaching methods and techniques necessary for the formation of cognitive-linguistic skills of decoding / coding of a communicative event by instrumentality of a foreign (Ukrainian) language.
 
У статті описано основні характеристики дискурсного підходу у системі навчання української мови як іноземної, а також компоненти україномовного медичного науково-академічного дискурсу як базису відбору змісту мовної освіти іноземних студентів-медиків українських ЗВО. Залучаючись до україномовного медичного дискурсу, іноземні студенти медичного профілю одержують фахові знання та можливість стати суб’єктами комунікативних практик професійного спілкування як з рівноправними фахівцями, так і різними членами українського соціуму (пацієнтами), на кого спрямована професійна діяльність майбутнього лікаря.
Застосувавши низку теоретичних (аналіз наукових лінгвофілософських, лінгвопсихологічних, теорії мовної комунікації, лінгводидактичних досліджень; систематизація, узагальнення та синтез існуючих визначень змісту та структури комунікативного акту) та практичних (спостереження за навчальним процесом фахової підготовки іноземних студентів-медиків українських ЗВО з метою визначення їхніх реальних комунікативних потреб) методів дослідження, автор наводить такі змістові компоненти системи навчання української мови як іноземної: комунікативні ролі предметів медичного дискурсу, що регулюють комунікативні потреби іноземних студентів; відповідні комунікативні наміри та стратегії, тактика реалізації цих намірів; жанрові форми медичного дискурсу; ситуаційна та тематична організація; основні комунікативні одиниці реалізації медичного дискурсу. Лінгводідактична інтерпретація цього виду медичного дискурсу дозволила сформулювати часткові принципи відбору мовних та мовленнєвих матеріалів для викладання української мови як іноземної.
Також у статті подано характеристику сутності та складових медичного науково-академічного дискурсу, виокремлено принципи відбору навчальних матеріалів для викладання української мови як іноземної, є комунікативно-мовною основою мовної освіти іноземних студентів-медиків. Лінгвістично-методичне тлумачення вивченого явища допоможе у відборі мовного матеріалу та створенні методичних розробок та посібників з української мови для іноземних студентів; у виборі методів та прийомів навчання, необхідних для формування когнітивно-
мовних навичок розкодування / кодування комунікативної події засобами іноземної (української) мови.
 
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2020-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/735
 
Source Освітологічний дискурс; № 3 (2020): Освітологічний дискурс; 37-52
Educological discourse; No. 3 (2020): Educological discourse; 37-52
Освитологичный дискурс; № 3 (2020): Освітологічний дискурс; 37-52
2312-5829
10.28925/2312-5829.2020.3.
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/735/600
 
Rights Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library