Normative Forms and Synthetic Structure of Japanese in the Incubation Period of L2

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Normative Forms and Synthetic Structure of Japanese in the Incubation Period of L2
Normativne oblike in sintetična struktura japonščine v inkubacijski dobi
 
Creator Hwang, Young Hee
 
Subject normative forms
incubation period
sentence-final forms of Japanese
synthetic structure
analysis
Korean returnee sisters
normativne oblike
inkubacijska doba
končniške oblike povedi v japonščini
sintetična struktura
analiza
korejski sestri povratnici
 
Description In this paper, I examine the change mechanism of Japanese sentence-final forms (SFF) maintained by two Korean returnee sisters for over 10 years after the cessation of L2 contact, and focus on the negative formal style of verb sentences and its deviation from the actual use of norms (analysis form) and non-norms (synthetic form). Findings are based on a comparison of two Korean sisters’ Japanese with that of thirteen Korean adults’ colonial Japanese maintained for over 60 years, which is also in the incubation phase. In the sisters’ Japanese sentence-final forms that were incubating as their L2, they rarely used the non-norms, while the norms were stably maintained, and the retention of the synthetic structure of their returnee Japanese correlated with the duration of the language acquisition period and with the elapsed time of contact cessation. That is, the sisters used more of the norms in the Korean colonial Japanese SFF than they did in their Japanese; I attribute this to the sisters’ 10-year incubation period. Specifically, the Korean returnee sisters’ speech included interventions of the explanatory [N] in the past affirmation of -ta desu, heavy use of non-norms in adjective and noun sentences, and connecting sentence-final particles to further grammatical structures. However, there were fixed and conventional Norms in the Korean returnee sisters’ Japanese, and once these are acquired, masu forms are retained for long periods in mirror image, especially on elder A. To summarize, in terms of the format of the returnee Japanese SFF, the two Korean returnee sisters were slower to shift from norms (masu) to non-norms (desu) than were adult Korean speakers of colonial Japanese. The same shift is observed with synthetic structure even after cessation of the language contact.
V tej študiji preučujem mehanizem sprememb v končniških oblikah povedi v japonščini, ki sta jih dve korejski sestri povratnici uporabljali v obdobju 10 let po prenehanju neposrednega stika z L2. Predvsem se osredotočam na negativni formalni slog glagolskih stavkov ter odstopanj v dejanski uporabi norme (analitična oblika) in nenorme (sintetična oblika). Ugotovitve temeljijo na primerjavi japonščine omenjenih sester ter japonščine trinajstih odraslih Korejcev kolonialne japonščine, ki se je ohranila več kot 60 let. Obe vrsti japonščine sta ocenjeni kot jezika v fazi inkubacije. V oblikah korejskih sester so le redko opazne nenorme, medtem ko so bile norme stabilno vzdrževane. Njuno ohranjanje sintetičnih oblik je sorazmerno tako s trajanjem usvajanja japonskega jezika kot tudi s pretečenim časom od prekinitve stika z jezikom. Poleg tega je razvidno, da sta po povratku v domovino uporabljali več analitičnih oblik kot v času bivanja na Japonskem, kar pripisujem desetletnemu obdobju inkubacije. Njun govor je na primer vključeval razlagalni [N], ki se je pogosto vmešal v pozitivno preteklo obliko ta desu, prekomerno rabo sintetičnih oblik v pridevniških in samostalniških stavkih ter nadaljno navezavo na končniški povedne členke. Hkrati je bilo v njunem govoru opaziti precej ustaljenih in običajnih analitičnih oblik, ki so se, potem ko so bile usvojene, v zrcalnih slikah obdržale zelo dolgo. Tako se je -masu oblika še posebno dolgo obdržala pri starejši od sester. V splošnem lahko rečem, da se je japonski govor korejskih sester povratnic počasneje preusmeril iz norme (-masu) v nenormo (desu) v primerjavi z govorom korejskih govorcev kolonialne Japonske. Podoben premik je opazen tudi pri sintetični strukturi navkljub prenehanju jezikovnega stika.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2020-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8863
10.4312/ala.10.2.105-125
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 10 No 2 (2020); 105-125
Acta Linguistica Asiatica; L. 10 Št. 2 (2020); 105-125
2232-3317
10.4312/ala.10.2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8863/9045
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8863/9054
 
Rights Copyright (c) 2020 Young Hee Hwang
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library