Multikulturel litteratur i danskfaget:

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Multikulturel litteratur i danskfaget:
 
Creator Mansour, Nadia; Ph.d.
 
Subject Multikulturel litteratur
Danskfaget
Litterær inklusion
Kategorisering af litteratur
Danmark og USA
Pædagogisk definition
Litterær definition
Silenced minorities
Autenticitet
Insider vs outsider
Synlige minoriteter i DK
Minoriteter
Majoriteter
Didaktisk intervention
Casestudie
Multikulturel litteraturdidaktik
Multikulturel uddannelse
Kulturel ansvarlig didaktik
Kulturel ansvarlig undervisning
 
Description Hvad er multikulturel litteratur? Hvordan arbejder dansklærere i tre forskellige8. klasser med en multikulturel ungdomsbog og en dertilhørende didaktiskintervention?Formålene med denne afhandling er to. For det første bidrager afhandlingen meden defi nition på multikulturel litteratur, der blandt andet handler om at synliggøreminoriteter litterært. For det andet skaber afhandlingen viden om, hvordan eleverog lærere fra tre 8. klasser på skoler med forskellige elevsammensætningerforhandler og positionerer sig i arbejdet med multikulturel litteratur.Studiets teorigrundlag udgøres af poststrukturalismen og de primære analytisketilgange er hentet i teorien om medieret diskursanalyse og i positioneringsanalysen.Jeg ser derfor både på diskursive- samt materielle og kropslige positioneringer iarbejdet med multikulturel litteratur.Afhandlingen bidrager med ny viden om, hvordan danskfagetslitteraturundervisning kan inddrage multikulturel litteratur, uanset hvilke elever,der sidder i klasserne. I afhandlingen vises, hvordan særligt lærernes didaktiskespørgestrategier spiller en afgørende rolle for, hvilke positioner der åbnes for iklassens fælles læsning. Lærerne benytter sig blandt andet af perspektiverende-,personlige-, kontrasterende-, tekstnære- og kulturelle læsemåder. Studiet viserogså, at den didaktiske intervention, som lærerne får udleveret sammen medden multikulturelle ungdomsroman, er en vigtig støtte i arbejdet med multikulturellitteratur. Gennem elevernes evalueringer har studiet også vist, at fl ere elevermener, at de har lært noget om ”andres” kulturer. Endvidere viser resultaterne,at særligt minoritetselevers viden, holdninger og indbyrdes forskellige kulturelleerfaringer kom på banen i dette didaktiske fællesskab.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2020-08-13
 
Type Bog
 
Format Digital (DA)
 
Identifier https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/377
978-87-7507-476-1
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
AU Library Scholarly Publishing Services;
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library