City Resilience to Population Ageing In the Context of Spatial (In)Accessibility. The Case of Poznań and Łódź

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title City Resilience to Population Ageing In the Context of Spatial (In)Accessibility. The Case of Poznań and Łódź
Odporność miasta na starzenie się populacji w kontekście (nie)dostępności przestrzennej. Przypadek Poznania i Łodzi
 
Creator Lechowska, Ewa
 
Subject city resilience
age-friendly city
active ageing in place
accessibility
J11
J13
J14
R41
R42
odporność miasta
miasto przyjazne starzeniu
starzenie się w miejscu
dostępność
J11
J13
J14
R41
R42
 
Description The ageing of the society is a serious factor affecting the prospects of urban development. Unfavourable demographic changes disturb the functioning of the urban system, thus forcing adaptive activities leading to a new state of balance in the organism of a city. The ageing of urban society requires a new look at the organisation of space in the city. The importance of planning age‑friendly cities is rising fast. Due to the low mobility of the elderly, it is important to plan their direct living environment, ensuring access to facilities or areas that meet the basic needs of this particular group of urban space users. As part of the answer to the question: to what extent the cities of Poznań and Łódź are resilient to the ageing process in spatial terms, an analysis was performed of the accessibility of green areas, sports and recreation facilities, service and commercial, cultural, healthcare facilities and public transport stops for the elderly population. This resulted in the delimitation of problem areas characterised by functional and spatial deficits and the development of the two cities’ resilience indexes to demographic changes, namely, ageing in spatial terms.
Proces starzenia się społeczeństwa jest poważnym czynnikiem wpływającym na perspektywę rozwoju miast. Niekorzystne zmiany demograficzne zaburzają funkcjonowanie systemu miejskiego, wymuszając tym samym działania adaptacyjne prowadzące do nowego stanu równowagi organizmu, jakim jest miasto. Zachodzący w miastach proces starzenia się społeczeństwa wymaga nowego spojrzenia na organizację przestrzeni w mieście. Znaczenia nabiera planowanie miast przyjaznych osobom starszym. Z uwagi na niską mobilność osób starszych ważne jest odpowiednie zaplanowanie ich najbliższego środowiska zamieszkania, zapewniającego dostępność do obiektów bądź terenów spełniających podstawowe potrzeby tej szczególnej grupy użytkowników przestrzeni miejskiej. W ramach odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu Poznań i Łódź są odporne na proces starzenia się społeczności w ujęciu przestrzennym, przeprowadzono analizę dostępności osób starszych do terenów zielonych, sportowo‑rekreacyjnych, obiektów usługowo‑handlowych, kultury, ochrony zdrowia i przystanków komunikacji publicznej. Jej efektem jest delimitacja obszarów problemowych cechujących się deficytami funkcjonalno‑przestrzennymi w tym zakresie oraz wypracowanie wskaźników odporności badanych miast na zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa – w wymiarze przestrzennym.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2020-06-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3873
10.18778/0208-6018.348.03
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 3 No. 348 (2020); 45-63
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 3 Nr 348 (2020); 45-63
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3873/7808
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library