Analysis and Assessment of the ‘Working Poor’ Phenomenon among Young People in the European Union

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Analysis and Assessment of the ‘Working Poor’ Phenomenon among Young People in the European Union
Analiza i ocena zjawiska "working poor" wśród ludzi młodych w Unii Europejskiej
 
Creator Cymbranowicz, Katarzyna Beata
 
Subject working poor
labor market
work
poverty
European Union
E24
I32
J28
biedni pracujący
rynek pracy
praca
ubóstwo
Unia Europejska
E24
I32
J28
 
Description The article discusses the ‘working poor’ phenomenon among young people. This phenomenon is associated with the labor market on the one hand and poverty on the other. It is an interesting object of study, because currently more and more people are threatened by poverty in the European Union, even though they are included in the basic social institution, which is the labor market. The aim of this study was to show the relationship between the work and the problem of poverty in the context of the working poor phenomenon, and the analysis and evaluation focused on determining the level and structure of the working poor among young people in the European Union. The situation of working poor can be presented thanks to the results of the European Union Statistics on Income and Living Conditions. This study aims to collect current and comparable data on the distribution of income and social integration at the transnational level in the EU, including: income and living conditions, poverty and social exclusion, education, professional activity and health, as well as childcare and housing conditions. Unfortunately, the EU‑SILC study (although regularly implemented) is not always a complete source of data, because every year other aspects of socio‑economic life are explored. Nevertheless, the information obtained from the Eurostat database and EU‑SILC studies, makes it possible to carry out comparable statistical analyzes, in this case for the working poor group. Based on the statistical analysis and assessment of the situation of young people included in the working poor group in the EU, based on Eurostat database and EU‑SILC studies, it can be stated that the problem of poor and poverty exist among them. It undermines the view that employment is a factor that counteracts poverty and that full employment is the best remedy for poverty and social exclusion.
W artykule podjęto problematykę zjawiska working poor, czyli tzw. biednych/ubogich pracujących wśród ludzi młodych. Zjawisko to stanowi interesujący przedmiot badań, ponieważ obecnie w Unii Europejskiej coraz więcej osób jest zagrożonych biedą i/lub ubóstwem, mimo że są one włączone w podstawową instytucję społeczną, jaką jest rynek pracy. Problem ten dotyczy szczególnie ludzi młodych. Celem artykułu było przedstawienie zależności między pracą a problemem biedy i/lub ubóstwa w kontekście zjawiska working poor, a w jego analizie i ocenie skoncentrowano się na określeniu poziomu i struktury „biednych/ubogich pracujących” wśród ludzi młodych w Unii Europejskiej. Sytuację „biednych pracujących” można przedstawić, posiłkując się wynikami badań The European Union Statistics on Income and Living Conditions. Badanie to ma na celu zbieranie aktualnych i porównywalnych na poziomie ponadnarodowym informacji dotyczących dystrybucji dochodów i integracji społecznej w UE, w tym: dochodów i warunków życia ludności, ubóstwa i wykluczenia społecznego, edukacji, aktywności zawodowej i zdrowia oraz opieki nad dziećmi i warunków mieszkaniowych. Niestety, badanie EU‑SILC, choć jest realizowane regularnie, nie zawsze stanowi kompletne źródło danych, co roku badane są bowiem inne aspekty życia społeczno‑gospodarczego. Jednak dzięki informacjom pozyskanym z bazy danych Eurostat oraz z badań EU‑SILC możliwe jest przeprowadzenie porównywalnych analiz statystycznych, w tym przypadku dla grupy working poor. Na podstawie statystycznej analizy i oceny sytuacji ludzi młodych zaliczanych do grupy working poor w Unii Europejskiej, dokonanej na podstawie danych Eurostatu i EU‑SILC, można stwierdzić, że istnieje wśród nich zjawisko biedy i ubóstwa. Podważa to pogląd, zgodnie z którym zatrudnienie stanowi czynnik przeciwdziałający biedzie i ubóstwu, a polityka pełnego zatrudnienia jest najlepszym remedium na problem biedy i wykluczenia społecznego.
 
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2020-06-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1968
10.18778/0208-6018.348.05
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 3 No. 348 (2020); 91-112
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 3 Nr 348 (2020); 91-112
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1968/7812
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library