Tendencies of the Urban Landscape Development in the Creativity of Artists of Stanislaviv Region of 1920s and 1930s: Reminiscences of Avant-garde Styles

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Tendencies of the Urban Landscape Development in the Creativity of Artists of Stanislaviv Region of 1920s and 1930s: Reminiscences of Avant-garde Styles
Тенденції розвитку урбаністичного пейзажу в творчості митців Станиславівщини 1920–30-х рр.: ремінісценції авангардних стильових течій
 
Creator Osadtsa, Marta; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 
Subject urban landscape; artistic techniques; trends; stylistics; art of Stanislaviv region
75.047:7.071.1(477.86)"192/193"
урбаністичний краєвид; художні прийоми; тенденції; стилістика; мистецтво Станиславівщини
75.047:7.071.1(477.86)"192/193"
 
Description The aim of the research is to outline the trends of urban landscape in the works of artists of Stanislaviv region (Ivano-Frankivsk region since 1962) in 1920s and 1930s as a view of the representation of Avant-Garde styles in the regional art. The tendencies of urban landscape development with the emphasis on the searches for new principles of shape and form in the landscapes of Stanislaviv region artists of 1920s and 1930s are analyzed. Research methods. The research methods are based on the formal and stylistic method of art analysis of artists’ works, as well as on the comparative and structural analysis of concepts and phenomena of the artistic process of the studied period. The scientific novelty of the research is to identify the leading tendencies in the landscape creativity of Stanislaviv region artists and to determine the peculiarities of their painting and graphic landscapes stylistics. The range of artistic associations and their representatives’ activitity is based on the example of the urban landscape regional art model in the dialectics of traditionalism and innovation. Conclusions. Tendencies of city depiction of 1920s and 1930s, due to its multivariety of imaginative, stylistic, and compositional features, are characterized by reminiscences of European Modernism trends. They are depicted by innovative spatial forms and approaches to the composition arrangement of art works, colour interpretation, and synthesized with regional artistic representation. In the art tradition of the city image in the early 20th century, the tendency of a realistic manner with Impressionism perception of the surrounding reality is considered to be dominant. Instead, innovative tendencies, principles of shape, and stylistic features of the urban landscape in the Stanislaviv region painting of the first third of the 20th century are conditioned by the newest city aesthetics, the revival of artistic initiatives in the European cultural space and the integration of Modernism tendencies into the national art of the first third of the 20th century.
Мета дослідження – окреслити тенденції розвитку урбаністичного пейзажу у творчості художників Станиславівщини 1920–30‑х рр. (тепер – Івано-Франківщини) у ракурсі осмислення митцями авангардних течій у регіональному мистецькому процесі. У статті проаналізовано тенденції розвитку урбаністичного краєвиду з акцентом на малярських пошуках нових принципів формотворення у пейзажах художників Станиславівщини 1920–30‑х рр. Методи дослідження. Методика дослідження ґрунтується на формально-стилістичному методі мистецтвознавчого аналізу творів художників, а також на компаративному і структурному аналізі мистецьких концепцій і явищ художнього процесу досліджуваного періоду. Наукова новизна полягає у виявленні провідних тенденцій у пейзажній творчості митців Станиславівщини, визначенні особливостей стилістики їх живописних і графічних пейзажів, обґрунтуванні діапазону діяльності художніх об’єднань і їх представників на прикладі регіональної моделі урбаністичного краєвиду в діалектиці традиційності та новаторства. Висновки. Тенденцї зображення міста 1920–30-х рр., зважаючи на поліваріантність образних, стилістичних і композиційних особливостей, характеризуються ремінісценціями західноєвропейських модерністських течій, втілених новаторськими засобами формотворення і підходами щодо композиційної структури творів, їх малярської інтерпретації, у синтезі з національними самобутніми ознаками. У регіональній мистецькій традиції відтворення міста початку ХХ ст. панівною визнано тенденцію, що передбачає реалістичну манеру з ознаками імпресіоністичного сприйняття навколишньої дійсності. Натомість новаторські тенденції, принципи формотворення та художньо-стильові особливості міського краєвиду в живописі митців Станиславівщини першої третини ХХ ст. зумовлені утвердженням новітньої естетики міста, пожвавленням художніх ініціатив у європейському культурному просторі та інтеграцією модерністських тенденцій у вітчизняне мистецтво першої третини ХХ ст.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2020-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/207554
10.31866/2617-7951.3.1.2020.207554
 
Source Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Том 3, № 1 (2020); 168-180
Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; Том 3, № 1 (2020); 168-180
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.3.1.2020
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/207554/207807
 
Rights Copyright (c) 2020 Marta Osadtsa
Copyright (c) 2020 Марта Осадца
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library